12 Godzin, 2 Dni

Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej od A do Z

1 670,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Dokumentacja od A do Z to projekt szkoleniowy skierowany do osób, które chcą poznać najważniejsze i najbardziej newralgiczne kwestie dotyczące dokumentacji spółki oraz zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów pod kątem dokumentów. Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania procesem obiegu dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania BZiRN jak i zabezpieczenie interesów spółki.  PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:  Jak i kiedy wprowadzać zmiany w dokumentacji spółki?

  Jak prawidłowo przeprowadzać aktualizację danych rejestrowych spółki w KRS?

  Jakie są obligatoryjne elementy umowy, statutu spółki, a jakie zapisy można wprowadzać fakultatywnie?

  Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?

  W jaki sposób przygotowywać pełnomocnictwa w spółce?

  Jak tworzyć regulaminy organizacyjne, zarządy, rady nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników?

  Jak wprowadzać zmiany i aktualizować regulaminy w spółce?

  Jak przygotować projektu uchwały na posiedzenie zarządu, rady nadzorczej?

  Jak tworzyć protokół z obrad?

  W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można je udostępniać?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo treści dokumentów kontraktowych?

  W jaki sposób archiwizować dokumentację?

 • Dzień I i II

  KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI

  Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej
  Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
  Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu spółki
  Jakie zapisy w umowie, statucie ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?
  Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej
  Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych
  Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej - przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki
  Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym za tajemnice przedsiębiorstwa


  OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ

  Kluczowe dane zawarte w KRS
  Wpis, a akta rejestrowe
  Rodzaje i znaczenie wpisów w rejestrze
  Jak i kiedy wprowadzać zmiany dotyczące spółki i rejestrować je w sądzie?
  Elektroniczny katalog dokumentów spółki
  Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny
  Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
  Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki - jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy

  „OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

  Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
  Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
  Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
  Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
  Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
  Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
  Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki
  W jaki sposób zorganizować obieg dokumentów niejawnych (ustawa o ochronie informacji niejawnych)

  DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI

  Prawidłowa reprezentacja spółki
  Kto podpisuje dokumenty spółki?
  Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?
  Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?
  Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
  W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
  Case study: Przykłady pełnomocnictw
  Case study: Błędy w pełnomocnictwach

  REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZiRN REGULACJE PORZĄDKUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNĄ FIRMY

  Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych spółki
  Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
  Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki
  Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
  W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?

  REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

  Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
  Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
  Regulamin a statut/umowa spółki
  Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
  Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?


  TREŚĆ, SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ

  Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
  Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
  Jakie są tryby podejmowania uchwał?
  Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?

  TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z

  Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
  Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?
  Kto podpisuje uchwałę?
  Kiedy uchwała wchodzi w życie?
  Case study: Jakie zapisy w statucie / regulaminie ułatwiają proces podejmowania uchwał?

  DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW

  Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
  Co musi zawierać protokół?
  Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
  Tworzenie projektu protokołu
  Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
  Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
  Protokołowanie uchwał
  Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się?
  W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać?

  DOKUMENTACJA W OBROCIE Z KONTRAHENTAMI

  Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
  Sprawdzenie kontrahenta
  Rodzaje umów i ich zastosowanie
  Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
  Formy elektroniczne umów
  Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających

  ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI

  Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania
  Opisywanie materiałów archiwalnych
  Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
  Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
  Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych
  Okres przechowywania dokumentacji spółki
  Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
  Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstw

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej. W trakcie zajęć omawiane będą liczne przykłady z doświadczeń polskich przedsiębiorstw poparte analizą zapisów w dokumentacji oraz aktualnymi przepisami prawa.

 • DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:  Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

  Koordynator ds. organizacyjno-prawnych

  Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej

  Specjalistów ds. korporacyjnych

  Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych

 • 1670 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

mec. Anna Adamczyk (Drab)

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego. Trener prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych. Obsługuje przedsiębiorstwa w zakresie prawidłowego prowadzenia spraw spółki, jak również reprezentuje

przedsiębiorców przed sądami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych

i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Prowadzi wysoko oceniane szkolenia z prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów. Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shoreRomana PietrukDoktorantka i absolwentka Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wspólnik kancelarii prawnej

Prowadzi i opracowuje szkolenia z zakresu prawa; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych;

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.Szkolenia o podobnej tematyce