16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Delegowanie zadań w zespole

7 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • - Nauka skutecznego delegowania zadań pracownikom;
  - Poznanie siły motywacji związanej z delegowaniem zadań;
  - Dopasowanie sposobu delegowania zadań w zależności od kompetencji pracownika;
  - Sposoby wyznaczania celów podczas delegowania zadań;
  - Nauka badania postępów działań zleconych przez Ciebie pracownikom.

 • MODUŁ I.
  KOMUNIKACJA MOTYWACYJNA JAKO BAZA DO SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ:
  - Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się;
  - Spójność komunikacyjna;
  - Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
  - Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
  - Język reaktywny i proaktywny;
  - Zaangażowanie w rozmowę, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika;
  - Praktyczne zasady komunikacji budującej motywację pracownika.

  MODUŁ II.
  SKUTECZNE DELEGOWANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA I ROZWOJU PRACOWNIKA:
  - Czym jest delegowanie?
  - Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej;
  - Zasady delegowania obowiązków;
  - Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać;
  - Delegowanie jako proces;
  - Delegowanie w organizacji, cele i korzyści dla pracownika i dla szefa;
  - Zasady efektywnego delegowania;
  - Mądre delegowanie według modelu WARTO;
  - Kryteria i zasady delegowania;
  - Styl kierowania – autodiagnoza;
  - Ćwiczenie grupowe – jaki styl zarządzania preferujesz;
  - Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika;
  - Feedback jako narzędzie rozwoju pracownika;
  - Trudne rozmowy jak je prowadzić – fakty czy opinie ?
  - Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej.

  MODUŁ III.
  DELEGOWANIE ZADAŃ W OPARCIU O KOMPETENCJE:
  - Sposób wykorzystania i dopasowania kompetencji do zadań;
  - Style zarządzania i kierowania;
  - Poziom dojrzałości pracownika a dobór stylu zarządzania wg Blancharda;
  - Analiza stylu kierowania – test dla uczestników;
  - Analiza dojrzałości pracownika – siatka;
  - Role zespołowe M. Belbina;
  - Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowisku menedżerskim (co ja potrzebuje umieć i wiedzieć);
  - Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowiskach pracowniczych (co powinni umieć i wiedzieć moi ludzie i dlaczego );
  - Systemy ocen kompetencyjnych;
  - Zarządzanie ludźmi w oparciu o kryterium kompetencji i motywacji.

  MODUŁ IV.
  WYZNACZANIE I PRZEKAZYWANIE CELÓW JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ:
  - Metoda przekazywania celów oraz uzyskiwania zobowiązań;
  - Reguła kaskadowości celów;
  - Ćwiczenie: Opracowanie i przekazanie zadań.

  MODUŁ V.
  COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DOSKONALENIA SAMODZIELNOŚCI PODWŁADNYCH:
  - Istota coachingu menedżerskiego;
  - Określanie celów;
  - Wydobywanie zasobów;
  - Osiąganie celów;
  - Słuchanie i zadawanie pytań;
  - Udzielanie informacji zwrotnych;
  - Różnice między coachingiem tradycyjnym i menedżerskim.

  MODUŁ VI.
  KONTROLA DZIAŁAŃ PRACOWNIKA:
  - Samokontrola pracownika;
  - Metody zbierania informacji o działaniach pracownika (obserwacja);
  - Podsumowanie obserwacji;
  - Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;
  - Działania korygujące pracownika.

 • - Certyfikat ukończenia szkolenia na druku Biznes Edukator
  - Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • - Warsztaty,
  - Case study,
  - Scenki,
  - Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 • - Osoby na stanowiskach kierowniczych;
  - Osoby, które chciałyby usprawnić swój sposób zarządzania pracownikami;
  - Osoby mające na co dzień do czynienia z sytuacjami wymagającymi delegowania zadań;
  - Osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie delegowania zadań.

 • 7000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 14 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

​Trener praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia o podobnej tematyce