7 Godzin, 1 Dni

Cztery pokolenia na rynku pracy jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

  – Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

  Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co w wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

  Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.

  Aby się tak jednak stało, potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji!

  Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami? Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku?

  Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.  Cele szczegółowe warsztatu:

  Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników;

  Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej;

  Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie X, Baby Boomers oraz pokolenie Y);

  Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą;

  Kim jest pokolenie Z? Przygotowanie organizacji do przyjęcia nowego pokolenia.

 • Moduł 1.

  Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem;
  Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

  Moduł 2.

  Otwartość na innych – pięć pokoleń
  Jakie pokolenie reprezentuję?
  Charakterystyka 3 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy
  Etapy rozwoju zawodowego – test.

  Moduł 3.

  Analiza pokoleń na rynku pracy – siatka celów
  Różnice pokoleniowe wśród pracowników:
  Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku – kluczowe kompetencje
  Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.

  Moduł 4.

  Zarządzanie wiekiem – jak przygotowaliśmy się na przyjęcie pokolenia Y?
  jaki jest pracownik pokolenia Y?
  co motywuje pracownika z pokolenia Y?
  jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y?
  jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y?

  Moduł 5.

  Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (w perspektywie finansowej, klientów, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju – mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej).
  Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach.

  Moduł 6.

  Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:
  Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
  Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników
  Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie
  Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej w każdym wieku
  Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

 • Przykładowe metody szkoleniowe:

  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

  Dyskusje moderowane

  Działania w grupach zadaniowych

  Kwestionariusz diagnostyczny.  Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

  Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania wiekiem.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce