64 Godzin, 8 Dni

CZTERY KROKI DO DOSKONAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU - AKADEMIA MENEDŻERA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Moduł I:

  Identyfikacja potencjału oraz wzmocnienie motywacji umożliwiajacej rozwój kompetencji

  Identyfikacja obszarów wskazanych do rozwoju i wzmocnienia

  Wyznaczenie kierunków rozwoju (kontrakt na dalsza pracę)  Moduł II:

  Dostarczenie uczestnikom wiedzy o procesach komunikowania się, jego swiadomych i nieswiadomych aspektach.

  Praktyczne ćwiczenia umiejętno�ci komunikowania się w różnych sytuacjach.

  Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się.  Moduł III:

  Rozwój umiejętności przywódczych przydatnych w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

  Ćwiczenia jasnego formułowania i delegowania poleceń, tworzenia ocen pracowników.

  Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem, motywowania pracowników, myślenia kreatywnego i podejmowania decyzji.

  Autodiagnoza własnego stylu przewodzenia.  Moduł IV:

  Dostarczenie wiedzy i doświadczeń praktycznych umożliwiających rozpoznawanie i przewidywanie zachodzących wewnątrz firmy złożonych procesów.

  Poznanie zasad funkcjonowania systemów, w które są zaangażowani ludzie,

  Rozwój umiejętności rozpoznawania i diagnozowania wzorców funkcjonowania firmy.

 • Na cykl składaja się cztery dwudniowe odrębne i zamknięte tematycznie moduły:

  MODUŁ I. ZARZĄDZANIE SOBĄ JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI MENEDŻERA,

  MODUŁ II. KOMUNIKACJA - NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA RELACJI W ZESPOLE

  MODUŁ III. PRZYWÓDZTWO - STRATEGICZNY CZYNNIK ZARZĄDZANIA

  MODUŁ IV. SZTUKA ZARZĄDZANIA W WYMIARZE SYSTEMOWYM


  Moduł I. Zarządzanie sobą jako podstawa skuteczności menedżera

  CELE:

  Identyfikacja potencjału menedżera.
  Identyfikacja obszarów wskazanych do rozwoju i wzmocnienia
  Wyznaczenie kierunków rozwoju (kontrakt na dalsza pracę)
  Poznanie mechanizmów psychologicznych rządzących funkcjonowaniem jednostki.

  TEMATYKA:

  1. Mapa własnych zasobów w pełnieniu roli menedżera (SWOT menedżera)

  ˇ styl zarządzania
  ˇ mapa kompetencji skutecznego menedżera
  ˇ określenie swoich silnych stron i sposobów ich wzmocnienia
  ˇ co można doskonalić i jak to robić
  ˇ indywidualny plan rozwoju.

  2. Zarządzanie sobą w czasie

  ˇ umiejętność wyznaczania celów, planowania i delegowania zadań i uprawnień - jako podstawa zarządzania sobą w czasie
  ˇ cele osobiste a cele zawodowe: praca nad integracja celów
  ˇ jak wykorzystuję czas, czyli co menedżer robi ze swoim czasem

  3. Inteligencja emocjonalna czyli jak wykorzystać bogactwo życia emocjonalnego w pracy i poza nia

  ˇ umiejętność rozpoznawania emocji
  ˇ umiejętność zarządzania własnymi emocjami
  ˇ metody motywowania samego siebie
  ˇ umiejętność rozpoznawania emocji u innych osób
  ˇ umiejętność tworzenia relacji społecznych

  4. Radzenie sobie ze stresem i jak to obrócić na nasza korzyść

  ˇ nasze potrzeby emocjonalne, fizyczne i duchowe
  ˇ jak zadbać o równowagę między życiem osobistym a pracą?
  ˇ prawidłowości powstawania stresu
  ˇ style reagowania na stres
  ˇ pozytywne i negatywne aspekty stresu
  ˇ diagnoza własnego stylu reagowania na stres
  ˇ metody radzenia sobie ze stresem


  Moduł II. Komunikacja � narzędzie kształtowania relacji w zespole

  CELE:

  Dostarczenie uczestnikom wiedzy o procesach komunikowania się, jego świadomych i nieświadomych aspektach.
  Praktyczne ćwiczenia umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach.
  Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się.

  TEMATYKA:

  1. Właściwosci komunikacji interpersonalnej

  ˇ komunikowanie się jako proces nieustający, czyli o tym, że zawsze wysyłamy komunikaty
  ˇ proces: nadawca - komunikat - odbiorca i jego różne pułapki
  ˇ słowa, znaczenia, interpretacje, ich wpływ na wzajemne rozumienie się
  ˇ jak nasze ciało wyprzedza nasze myśli - czyli niewerbalne aspekty komunikowania się
  ˇ �wiadome i nie�wiadome procesy komunikowania się

  2. Indywidualne style komunikowania się w perspektywie koncepcji Analizy Transakcyjnej, koncepcji opisujscej prawidłowości i zakłócenia w procesach komunikowania się:

  ˇ wprowadzenie do koncepcji - zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i związane z nimi ćwiczenia praktyczne
  ˇ rozpoznawanie własnych wzorców komunikowania się i ich konsekwencji dla kontaktów z zespołem menedżerów i pracownikami

  3. Pozycje życiowe - czyli jaką wartość przypisujemy sobie i innym zanim zaczniemy się komunikować

  ˇ jak postrzeganie siebie i innych determinuje nasze zachowanie
  ˇ identyfikacja własnych dominujących pozycji życiowych i jej konsekwencji dla komunikowania i zarządzania

  4. Procesy komunikowania się w grupie - różne oblicza procesów grupowych
  ˇ znaczenie informacji zwrotnych - prawidłowe ich formułowanie
  ˇ wykorzystanie informacji zwrotnych do motywowania i oceny pracowników
  ˇ porozumiewanie się lidera z grupa
  ˇ blokady w komunikowaniu się - identyfikacja, przyczyny, konsekwencje

  5. Procesy wzmagające oraz blokujące efektywność współpracy
  ˇ komunikowanie się w sytuacjach kryzysu, konfliktu, zmiany,
  ˇ gry psychologiczne jako wzorce powtarzających się nieefektywnych zachowań
  ˇ role w które wchodzimy podczas gier: Prześladowca, Ofiara, Ratownik
  ˇ wzorce komunikacyjne obecne w zespole, firmie: diagnoza, konsekwencje, rozwiązania

  6. Psychomanipulacje - jak rozpoznawać oraz bronić się przed nimi

  ˇ kształtowanie postawy: wygrana - wygrana
  ˇ obrona przed niechcianym wpływem, manipulacja
  ˇ wpływanie na innych i etyka - dyskusja grupowa  Moduł III. Przywództwo -strategiczny czynnik zarządzania

  CELE:

  Rozwój umiejętności przywódczych przydatnych w kierowaniu zespołami pracowniczymi.
  Ćwiczenia precyzyjnego formułowania i delegowania poleceń, tworzenia ocen pracowników.
  Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem, motywowania pracowników, myślenia kreatywnego i podejmowania decyzji.
  Autodiagnoza własnego stylu przewodzenia.

  TEMATYKA:

  1. Trzy wymiary wpływu w przywództwie
  ˇ realizacja zadań i osiąganie celów organizacji
  ˇ zarządzanie zespołem
  ˇ inspiracja i motywowanie każdego pracownika

  2. Postawy przywódcze w ujęciu Analizy Transakcyjnej
  ˇ style przywódcze i ich związek ze stanami ego
  ˇ pozytywne aspekty stanów Rodzica, Dorosłego i Dziecka
  ˇ dynamika relacji przywódca - zespół

  3. Koncepcja sytuacyjnego stylu przewodzenia wg Hersey"a i Blancharda

  4. Koncepcja przywódcy - przewodnika lub sługi
  ˇ sukcesy pracowników sukcesem lidera
  ˇ przywilej i odpowiedzialność bycia liderem
  ˇ przywództwo jako służba
  ˇ lider jako spolegliwy opiekun
  ˇ menedżer jako coach


  5. Męski i kobiecy styl przewodzenia - droga do harmonii

  6. Menedżer jako coach, czyli jak asystować rozwojowi pracownika

  ˇ warunki niezbędne do podjęcia coachingu
  ˇ coaching oparty na kontrakcie - czym jest, jak go zawierać i jakie korzyści płyną z jego obustronnego podjęcia

  7. Przywództwo w działaniu - kiedy skutecznie wpływamy na innych

  ˇ motywowanie siebie i innych
  ˇ osiąganie celów organizacji z udziałem zespołu
  ˇ modelowanie jako narzędzie wpływu

  6. Przywództwo w przeplatających się fazach zmian i stabilizacji, o tym, że w różnych kontekstach istnieją różne wymagania

  ˇ umiejętność budowania struktur i tworzenia procedur oraz ich twórczego przeformułowywania
  ˇ jak radzić sobie ze zmianami: kreowanie i odpowiedzialność
  ˇ zmiana i kryzys - potrzebny wizjoner i energiczny lider


  Moduł IV. Sztuka zarządzania w wymiarze systemowym


  CELE:

  Dostarczenie wiedzy i doświadczeń praktycznych umożliwiających rozpoznawanie i przewidywanie zachodzących wewnątrz firmy złożonych procesów.
  Poznanie zasad funkcjonowania systemów, w które są zaangażowani ludzie,
  Rozwój umiejętności rozpoznawania i diagnozowania wzorców funkcjonowania firmy.

  TEMATYKA:

  1. Do czego potrzebne jest menedżerom myślenie systemowe w organizacji

  ˇ kiedy myślimy systemowo a kiedy nie i jakie są tego konsekwencje
  ˇ działanie sprzężeń zwrotnych - jak dostrzegać zależności i powiązania między podsystemami organizacji
  ˇ system jako sieć-pajęczyna

  2. Systemowy aspekt naszego życia, czyli o tym, że każdy z nas jest zanurzony w kilku systemach
  ˇ firma jako struktura wielosystemowa
  ˇ menedżer jako przedstawiciel kilku systemów

  3. Nasze modele mentalne i ich związek z naszym działaniem

  ˇ jak tworzymy mapy świata ( praca z wykorzystaniem modelu NLP)
  ˇ wpływ naszych map mentalnych na skuteczność w działaniu

  4. Firma jako całość: jej świadome i nieświadome aspekty funkcjonowania czyli jak poznawać procesy, a nie skupiać się tylko na przejawach

  ˇ system komunikacji w firmie
  ˇ formalny i nieformalny obieg informacji
  ˇ zniekształcenia i sposoby blokowania informacji
  ˇ zachowania jako symptomy,
  ˇ jak radzić sobie ze zmianami bez zmian
  ˇ międzykulturowe wpływy w firmie

  5. Gry, w które gramy, czyli o czynnikach paraliżujących rozwój firmy

  ˇ rodzaje gier w organizacjach
  ˇ identyfikacja gier: gry zarządów, gry między działami, gry w zespołach, gry pracowników - po czym poznajemy, że istnieją gry w organizacji
  ˇ jak radzić sobie z grami psychologicznymi

  6. Osobowość firmy - model Analizy Transakcyjnej w praktyce zarządzania jako narzędzie opisu funkcjonowania oraz zmiany firmy


  7. Jak korzystać z analizy systemowej: ćwiczenia na wybranych przykładach • Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności, w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo-Szkoleniowej „ TransMisja”.

 • Akademia realizowana jest na trzech poziomach:  • nabywanie wiedzy (poziom teoretyczny),

  • rozwój umiejętności, kompetencji (poziom praktyczny),

  • rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji (poziom osobistych kompetencji).  Zarówno cykl jak i poszczególne ćwiczenia oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Szkolenie odbywa się w formie psychologicznego treningu umiejętności z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych; ćwiczeń w małych grupach; symulacji realnych zdarzeń, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy; analizy przypadków (case study) a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy. Podczas szkolenia uczestnicy są także w procesie coachingu wobec trenerów prowadzących.

  Podczas szkolenia jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie jest bowiem omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed beck umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.  Odpowiadamy także na indywidualne potrzeby uczestników grupy, przekładając wiedzę na konkretne możliwości indywidualne, uwarunkowania sytuacyjne.  Każdy z uczestników podejmuje także zobowiązania, sam wyznacza sobie zdania, dotyczące poruszanej tematyki, nad którymi pracuje do następnego spotkania (kontrakt na pracę i rozwój).

 • Cykl Cztery kroki do doskonałości. Akademia Menedżera kierowany jest do wszystkich menedżerów, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje niezależnie od doświadczeń w praktyce zarządzania czy ilości odbytych szkoleń w tym zakresie.  Ze względu na efektywność szkolenia najkorzystniej, gdy grupa liczy do 12 osób

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkoła realizowana jest na trzech poziomach:• nabywanie wiedzy (poziom teoretyczny),

• rozwój umiejętności, kompetencji (poziom praktyczny),

• rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji (poziom osobistych kompetencji).Zarówno cykl jak i poszczególne ćwiczenia oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

Szkolenie odbywa się w formie psychologicznego treningu umiejętności z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych; ćwiczeń w małych grupach; symulacji realnych zdarzeń, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy; analizy przypadków (case study) a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy. Podczas szkolenia uczestnicy są także w procesie coachingu wobec trenerów prowadzących.

Podczas szkolenia jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie jest bowiem omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed beck umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.Odpowiadamy także na indywidualne potrzeby uczestników grupy, przekładając wiedzę na konkretne możliwości indywidualne, uwarunkowania sytuacyjne.Każdy z uczestników podejmuje także zobowiązania, sam wyznacza sobie zdania, dotyczące poruszanej tematyki, nad którymi pracuje do następnego spotkania (kontrakt na pracę i rozwój).

Szkolenia o podobnej tematyce