16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą niepewność i wysoki poziom ryzyka działalności gospodarczej, stwarzając zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

  Zmiana procesów zarządzania, wzrost zakresu i zasięgu działalności gospodarczej, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji.

  Systemy dynamicznej kooperacji gospodarczej w łańcuchach dostaw wymagają odpowiedniej organizacji procesów: obsługi klienta, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zapasami, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji oraz ich procesów przetwarzania informacji. Dodatkowe warunki narzuca konieczność integracji danych i uwzględnienia w podejmowanych decyzjach informacji z działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej i remontów, itd. Szybka analiza rynku i potrzeb klientów, dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji i dystrybucji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży lub produkcji– muszą być uzupełniane przy podejmowaniu decyzji przez kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla o analizy kosztów, zysku, obrotowości, rentowności majątku i zaangażowanego kapitału, itd.

  Często spotykane już dzisiaj delegowanie uprawnień decyzyjnych ze względu na wzrost zakresu i zasięgu obsługi rynku oraz decentralizację zarządzania w łańcuchach dostaw, pociąga za sobą wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki, wymagając od kadry kierowniczej wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego logistyki – czyli planowania, kontroli, sterowania i sprawozdawczości obsługi logistycznej zorientowanej na wynik przedsiębiorstwa.

 • 1. Controlling logistyki -system wsparcia operacji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.

  - Istota, cele, funkcje i zadania controllingu logistyki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
  - Systemowe powiązanie instrumentów planowania i organizowania działań, bieżącego zarządzania i reagowania oraz kontroli i raportowania.
  - Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw - mapowanie strategii operacyjnej na działania logistyczne.
  - Strategiczna (zbilansowana) karta wyników (BSC) - proces kaskadowania i bilansowania.
  - Organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.
  - Centra odpowiedzialności za przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki.

  2. Analiza, pomiar i ocena procesów i zasobów logistycznych. Wskaźniki logistyczne.

  - Analiza procesów i zasobów logistycznych, obszarów planowania i kontroli.
  - Szczegółowa analiza zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.
  - Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników procesów logistycznych wg perspektyw BSC - zaopatrzenia, produkcji
  i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta.
  - Systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF.
  - Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych.
  - Ocena efektywności wykorzystania zasobów logistycznych.
  - Analiza wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów logistycznych, analiza niezawodności procesów logistycznych.
  - Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki.

  3. Koszty w zarządzaniu logistyką.

  - Kompleksowa analiza kosztów logistyki i modele kosztowe.
  - Zakładowy Plan Kont (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów .
  - Miejsca powstawania kosztów (MPK i subMPK) i podział MPK.
  - Koszty standardowe, normowanie kosztów i normatywy kosztowe.
  - Kontrola kosztów - analiza odchyleń i dynamiki kosztów.
  - Metody rozliczeń i alokacji kosztów. Kalkulacja wg nośników kosztów.
  - Rachunek kosztów i wyników centrum logistycznego.
  - Wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw i rachunek kosztów działań (ABC - Activity Base Costing).

  4. Budżetowanie instrumentem controllingu logistyki.

  - Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w zarządzaniu logistyką.
  - Zasady i schematy opracowania budżetu.
  - Proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania.
  - Wariantowe tworzenie budżetu.
  - Analiza odchyleń budżetowych.
  - Kontrola wykonania budżetów.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Formy prowadzenia szkolenia: analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne.

  FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
  - analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi,
  - analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów,
  - forum decyzyjne.

  FORMUŁA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
  - praktyczne formułowanie problemu - 20%,
  - narzędzia metodyczne - 20%
  - case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 60%

 • Szkolenie kierowane jest do:
  - menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
  - kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw,
  - planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
  - kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających: obsługą klienta, zakupami i zaopatrzeniem, zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania, transportem i spedycją, sprzedażą i dystrybucją, controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne.Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.
W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych.
Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Realizował projekty i prowadził szkolenia m. in. dla firm: PBG S.A., Grupa LOTOS, TP S.A., Frito Lay, Alcatel - Lucent Polska, Volkswagen Poznań, Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska, Artman S.A., TESCO Polska, DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Oriflame, Stalexport, Kompania Węglowa, Intermarche / Bricomarche, Zentis

Szkolenia o podobnej tematyce