0 Godzin, 0 Dni

Coaching jako proces wspierania rozwoju - 2 dniowy warsztat dla menedżerów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel: Coaching rozumiemy jako proces służący rozwojowi kompetencji i motywacji pracownika. Prawidłowa realizacja tego procesu wymaga sporych umiejętności. Jest to jednak jeden z ciekawszych aspektów pracy menedżera. Najważniejszym celem szkolenia jest rozwój i utrwalenie wiedzy dotyczącej coachingu.

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w zarządzaniu, podniesienie kwalifikacji sprzyjających budowaniu konstruktywnych i stabilnych relacji ze współpracownikami a także usprawnienie pracy zespołowej.

  Każdy z uczestników będzie miał szansę na wypracowanie własnego podejścia do coachingu i rozwój własnego stylu w coachingu. Problematyka warsztatu koncentruje się na modelu coachingu opartego o umiejętność budowy odpowiedniej relacji z podopiecznym. Wymaga to diagnozy potencjału rozwojowego pracownika, udzielania mu efektywnej informacji zwrotnej oraz wzmacniania pozytywnych zachowań poprzez odwoływanie się do naturalnych zasobów pracownika.

  Cele pośrednie:

  • Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji

  • Rozwijające refleksje osobiste

  • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie

  • Lepsze rozumienie siebie i innych oraz budowanie dobrych relacji z podwładnymi

  • Poszerzenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wdrażanie w firmie zasad coachingu,

  • Poprawa zdolności komunikowania się w trudnych sytuacjach,

  • Postrzeganie własnych możliwości i szans z nowego punktu widzenia

  • Umiejętność skutecznego wspierania podwładnych w podejmowaniu i realizacji wyzwań

 • Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
  - Krótka prezentacja programu
  - Oczekiwania uczestników
  - Ćwiczenie integracyjne
  Czym jest coaching menedżerski
  - Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności
  - Kiedy warto skorzystać z coachingu?
  - Korzyści wynikające z coachingu dla firmy i dla osoby coachowanej
  - Podstawowe zasady i typy coachingu
  Czym to się je? Metodyka stosowania coachingu w zarządzaniu
  - Motywowanie i wspieranie podwładnych
  - Stosowanie perspektywy systemowej
  - Style zarządzania sytuacyjnego – coaching
  - Odwaga i wrażliwość coacha
  Solidne podstawy, czyli założenia coachingu
  - Zadania coacha – menedżera
  - Zasady etyczne coacha
  - Podstawowe kompetencje coacha
  - Metody pracy coacha
  Od A do Z - proces coachingu
  - Zasady pracy z celami
  - Potrzeby i aspiracje podwładnych – klientów
  - Motywacja z perspektywy pracownika i szefa
  - Bariery przeszkadzające w procesie coachingu
  Rozmowa coachingowa
  - Poziomy słuchania
  - Zadawanie pytań
  - Udzielanie informacji zwrotnych
  - Cele, wartości i przekonania – piramida Dilt’sa
  - Jak budować zaufanie w relacji coachingowej?
  Skrzyneczka z narzędziami, czyli metody coachingowe
  - Zawieranie kontraktu
  - Określanie i wyznaczanie wymiernego celu
  - Określanie pożądanych rezultatów
  - Praca z ograniczającymi przekonaniami
  - Identyfikowanie zasobów – silne strony, umiejętności
  - Wyzwania coacha: opór, granice
  - Świętowanie osiągnięć
  o Model GROW
  o Model ICC
  Podsumowanie coachingu
  - Informacja zwrotna od coacha - szefa dla klienta - pracownika
  - Informacja zwrotna od klienta - pracownika dla coacha - szefa
  Co potem? Proces zmiany osobistej
  - Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  - Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
  - Praktyczna możliwość wdrożenia coachingu do pracy menedżerskiej
  - Plan zmiany osobistej

 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, scenki, mini-wykład, interaktywne prezentacje, dyskusje.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce