16 Godzin, 2 Dni

COACHING - JAK POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie kierowników do efektywnego pełnienia funkcji związanych z dokształcaniem i kierowaniem rozwojem bezpośrednio podlegających im pracowników. Wykorzystane zostaną techniki coachingu - dwustronnego procesu rozwijania umiejętności pracownika poprzez regularną ocenę, trening praktyczny i udzielanie sprzężenia zwrotnego oraz elementy mentoringu - opieki nad pracownikiem rozumianej w kategoriach wsparcia psychicznego, doradztwa i oddziaływania autorytetem.

  Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

  • zapoznanie uczestników z podstawami psychologii procesów uczenia się i utrwalania pożądanych postaw;

  • wykształcenie praktycznych umiejętności przekazywania wiedzy, korygowania błędów i dokonywania rzetelnej oceny;

  • trening stosowania skutecznych technik wpływania na postawy i zachowania innych.

 • 1.Wprowadzenie: funkcje menedżera związane z rozwojem pracowników:
  •Nauczać i doskonalić: kierownik w roli coacha;
  •Wspierać i być autorytetem: kierownik w roli mentora.
  2. Procesy uczenia się
  • Zróżnicowane sposoby przyswajania wiedzy - "Test 4 Style Uczenia się" i jego analiza;
  • Cykl uczenia się
  • Bariery ograniczające skuteczność uczenia
  • Szczególna rola uczenia się przez doświadczenie
  3. Style coachingu i model sytuacyjny Herseya
  4. Coaching i mentoring jako szczególne formy komunikacji interpersonalnej
  •"Instruktaż" - wprowadzające ćwiczenie komunikacyjne;
  • Zasady komunikacji z pracownikami - od komunikacji jednostronnej do dwutorowego procesu wymiany informacji;
  • Bariery w komunikacji z pracownikami
  5. Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu
  • mechanizmy wpływu społecznego i proces zmiany postaw;
  • implikacje teorii dysonansu poznawczego;
  • budowanie "związków mentoringowych" jako relacji psychologicznych.
  6. Sprzężenie zwrotne (feedback) jako podstawa realizacji funkcji coacha.
  7. Sposoby motywowania pracowników - podejście indywidualne;
  • właściwe stosowanie nagród i kar;
  • zaangażowanie w cele i wzmacnianie samodzielności [empowerment];
  Case study: "Jak umotywować Bena Konopkę?"
  8. Realizacja programu coachingu.
  • Analiza potrzeb pracownika
  • Ustalanie racjonalnych celów (kryteria SMART)
  • Plan Rozwoju jako "umowa" z pracownikiem
  • Monitorowanie uczenia poprzez doświadczenie;
  • Regularna ocena jako element sprzężenia zwrotnego
  9. Sytuacje trudne w pracy coacha i mentora
  • Różnice zdań i postępowanie w sytuacji konfliktu
  • Postawa asertywna a rola coacha
  • Zasady udzielania krytyki - elementy rozmowy dyscyplinującej
  10. Elementy mentoringu jako perspektywicznych relacji z pracownikiem.
  • Budowanie autorytetu osobistego;
  •3 role mentora jako opiekuna;
  • Wspieranie samorozwoju.
  11. Psychologiczne źródła potencjalnych porażek coacha i mentora
  • Niewłaściwa percepcja ludzi: nieuprawniona atrybucja cech i stereotypy
  • Niewłaściwa percepcja sytuacji: nierealistyczne oczekiwania
  • Jednostronna komunikacja o inwazyjnym charakterze.
  12. Podsumowanie: osobisty plan działania jako coacha.

 • Zaświadczenie Ukończenia Kursu

 • Warsztaty. Każdemu elementowi realizacji programu coachingu przyporządkowano ćwiczenie, które umożliwi uczestnikomi praktyczne zastosowanie tych technik w kontekście realiów swojego stanowiska.

 • menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za rozwój personelu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Andrzej Szóstak.

Szkolenia o podobnej tematyce