12 Godzin, 2 Dni

Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki - warsztaty

więcej terminów () mniej terminów


 • Dzień I - 27 listopada 2013 r.

  NAJSKUTECZNIEJSZE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRAWNEJ OBSŁUGI SPÓŁKI NIE OPISANE W KODEKSIE
  dr Radosław L. Kwaśnicki - Partner Zarządzający -Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

  BIURO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ – KLUCZOWY ORGAN SPÓŁKI

  Rola pasywna (projektuje i przechowuje dokumenty)
  Rola aktywna (określa potrzeby i je zaspokaja)

  CASE STUDIES BZIRN

  Kto może (a kto nie) być członkiem zarządu / rady nadzorczej
  Kiedy wygasa mandat z powodu upływu kadencji
  Jak, skutecznie (wg stanowiska SN z 2012 r.), złożyć rezygnację
  Przebieg posiedzenia „step by step”
  Protokoły, kto i jak ma je sporządzić
  „tajemnica posiedzeń”
  Elektronika w podejmowaniu decyzji, na co uważać

  ZGROMADZENIA
  Spółki z o.o., Spółki akcyjnej niepublicznej, Spółki akcyjnej publicznej
  „od zwołania do zakończenia” – jak powinno być, co może się zdarzyć i … jakie są koszty błędów a jak można je naprawiać

  CASE STUDIES DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ

  Kto zwołuje „prawidłowo” (i co wówczas, gdy ktoś zrobi błąd)
  Jak szczegółowy ma być porządek obrad
  Kto decyduje o uprawnieniu do udziału w zgromadzeniu i prawie głosu
  Jak szczegółowy ma być protokół ze zgromadzenia, rola notariusza,
  Sprzeciwy: jak zgłaszać i kiedy można się ich mniej bać

  NAJCIEKAWSZE ORZECZENIA SĄDOWE 2013 R. – CASE STUDIES

  Co powiedział SN w 2013 r. o zaskarżaniu uchwał zarządów i rad nadzorczych
  Co powiedział SN w 2013 r. o wyborze członków rad nadzorczych w drodze głosowania grupami
  Co powiedział SN w 2013 r. o skutku stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki

  JAK SKUTECZNIE ZAAIMPLIKOWAĆ W FIRMIE BIZNESOWE PODEJŚCIE W PRZEPLYWIE PROCESÓW PRAWNYCH?
  Marcin Bryniarski – Członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego - OKNOPLAST SA

  STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRAWNYMI

  Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej jako organ wspierający biznesowe podejście i realizację kluczowych celów biznesowych
  Ocena przydatności rozwiązań prawnych w realizacji strategii firmy
  Optymalizacja procesów prawnych i obsługi prawnej organów spółki

  Dzień II - 28 listopada 2013 r.

  REGULACJE USTAWOWE I WEWNĘTRZNE, GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI PROKURENTA/PEŁNOMOCNIKA
  Romana Pieruk – Ekspert, doradca firm w zakresie prawa gospodarczego

  Unormowanie pełnomocnictwa i prokury w KC
  Od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
  Kto może, a kto nie może być prokurentem/pełnomocnikiem?
  Do jakich czynności może być uprawniony prokurent/pełnomocnik?
  Prokurent/pełnomocnik wobec zagrożeń i możliwości rynkowych – odpowiedzialność
  Skutki przekroczenia granic umocowania – przykłady z praktyki spółek
  W jaki sposób zarząd/rada nadzorcza może sprawować pieczę nad działaniami prokurenta?
  W jaki sposób odwołać prokurenta/prokurę?

  OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ I JEJ OCHRONY WYNIKAJĄCE I KSH, KC I USTAW POWIĄZANYCH

  Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
  Księga udziałów/Księga akcyjna; Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu
  Sankcje w przypadku nie prowadzenia księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa?
  Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych
  Odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych
  Udostępnianie dokumentów – swoboda udostępniania oraz ograniczenia
  Ochrona informacji niejawnych i dokumentacji spółki

  Dzień III. 29 listopada 2013 r.

  ZAWIERANIE POROZUMIEŃ MIĘDZY SPÓŁKAMI, PRZECIWDZIAŁANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ I PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
  mec. Michał Dudkowiak - Ekspert prawa gospodarczego i międzynarodowych stosunków gospodarczych

  KONTROLA KONCENTRACJI I PRZECIWDZIAŁANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ W PRAKTYCE POLSKICH FIRM

  W jaki sposób nadzorowany jest rynek pod kątem dominacji i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów antymonopolowych?
  Jak jest kontrolowana koncentracja (fuzje) w Polsce i Unii Europejskiej?
  Jak wygląda nadużywanie pozycji dominującej w świetle regulacji KSH i innych ustaw
  Zwolnienia, wyłączenia i wyjątki w zakresie kontroli koncentracji
  Konsekwencje w przypadku uznania praktyki za ograniczającą konkurencję, a konsekwencje w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  CASE STUDY: przepisy, orzeczenia sądów oraz organów

  POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ

  Jak prawidłowo zawierać porozumienia między firmami?
  Jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za nieuczciwe działania?
  Roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej
  Zmiany w przepisach obowiązujących, regulacje przejściowe, regulacje planowane
  Jakiego rodzaju porozumienia stosuje się i jaka jest ich prawna konstrukcja oraz skuteczność?
  Jakie są przesłanki uznania porozumienia za ograniczające konkurencję?
  Prawomocna konstrukcja uzgodnień między przedsiębiorcami
  Porozumienia pomiędzy firmami konkurującymi, a porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami
  Uchwały lub inne akty świadczące o porozumieniu
  CASE STUDY: decyzje UOKiK i orzeczenia sądowe

  REGULACJE WEWNĘTRZNE, UMOWY WSPÓŁPRACY, UMOWY DYTRYBUCYJNE, POROZUMIENIA SPECJALIZACYJNE

  W jaki sposób zabezpieczać firmę w ramach przepisów antymonopolowych poprzez ustalenie regulacji wewnętrznych oraz zapisów w umowach?
  Wewnętrzne procedury i regulacje w firmach - kluczowe zapisy i postanowienia w zakresie dobrych praktyk antymonopolowych
  Jakie zapisy w umowach stosować, aby firma nie została posądzona/oskarżona o budowanie monopolu na rynku?
  Zakres obowiązku współpracy w prawie antymonopolowym
  Umowy dystrybucyjne; podział rynku
  Rodzaje, zastosowanie i ograniczenia w stosowaniu porozumień specjalizacyjnych
  CASE STUDY: regulacje prawne; orzecznictwo, praktyka polskich firm w zakresie umów i regulacji wewnętrznych

  KLAUZULE UMOWNE, NIEFORMALNE POROZUMIENIA, A WARUNKI ICH LEGALNOŚCI

  W jaki sposób zabezpieczyć klauzule w umowach między firmami w ujęciu regulacji antymonopolowych?
  Które klauzule są dozwolone, a których stosowanie jest niedozwolone?
  Klauzule dotyczące ustaleń cen
  Trudne warunki handlowe
  Niejednolite warunki handlowe dla różnych partnerów biznesowych
  Kartele cenowe - jak regulowane są zmowy cenowe w prawie antymonopolowym?
  Wymiana informacji handlowych
  Joint ventures na rynkach konkurencyjnych
  Gentelmen’s agreements
  CASE STUDY: analiza zapisów w klauzulach umownych, orzecznictwo

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne i przekrojową, prawną analizę działalności spółek Sp. z.o.o. Omówione zostaną rozwiązania prawno-formalne, kluczowe dokumenty, zapisy prawne, które optymalizują funkcjonowanie spółek w rynku gospodarczym.

 • SZKOLENIE SKIEROWANE DO:  Wspólników spółek

  Menedżerów zarządzających

  Dyrektorów biura spółki

  Kierowników biura zarządu

  Specjalistów działów organizacyjno-prawnych

  Specjalistów ds. obsługi organów spółki

dr Radosław L. Kwaśnicki

Radca prawny; doktor nauk prawnych;

Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl);

Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, w tym przyjaznych i wrogich przejęć spółek (a także obrony przed wrogimi przejęciami), często angażuje się w rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a także staje na czele projektów akwizycyjnych oraz restrukturyzacyjnych; arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowej (ICC) w Paryżu)

Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek kapitałowych (którym także przewodniczył);

Redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.); współautor komentarza do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.); autor monografii pt. „Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych” (C.H. Beck, Warszawa 2010 r.);

Redaktor naukowy oraz współautor praktycznego podręcznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 - 2009” (OIRP, Warszawa 2010 r.); autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach „Prawo Bankowe”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”.Romana PietrukDoktorantka i absolwentka Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wspólnik kancelarii prawnej

Prowadzi i opracowuje szkolenia z zakresu prawa; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych;

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.MARCIN BRYNIARSKI - Członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego.

W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i prawem reklamy.mec. Michał DudkowiakEkspert prawa gospodarczego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Na co dzień doradza polskim przedsiębiorcom w sprawach ekspansji na rynki.

Ekspert z zakresu prawa konkurencji oraz reglamentacji działalności gospodarczej. Doktorant oraz pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Publicznego Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Aplikant Adwokacki, absolwent prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz z zakresu prawa brytyjskiego oraz europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge.

Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik wielu międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie międzynarodowych kontraktów handlowych. Pośredniczył w inwestycjach oraz nabyciu nieruchomości w krajach Unii Europejskiej (Hiszpania, Portugalia). Z zakresu prawa karnego-gospodarczego koordynował strategię obrony spółek oraz członków zarządu w międzynarodowych postępowaniach karno-gospodarczych.

Uczestniczył w audytach karno-gospodarczych (due dilligence) oraz przeprowadzał restrukturyzację spółek celem optymalizacji odpowiedzialności karno-gospodarczej. Od 2010 roku członek Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych z siedzibą w Londynie (European Criminal Bar Association).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, publikuje artykuły w dodatku prawnym do dziennika „Rzeczpospolita”.

Szkolenia o podobnej tematyce