72 Godzin

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace od podstaw: Płatnik, Symfonia, Optima (kod zawodu 242310,242307)

Kraków Trwa nabór 1 649,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr
  I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
  oraz 4 ZAŚWIADCZENIA MEN


  W PRAKTYCE POZNAJ KADRY I PŁACE

  - OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJESZ SIĘ DO PROWADZENIA KADR I ROZLICZANIA PŁAC w firmach
  i instytucjach. Na naszym Kursie odbędziesz 72 h zajęć stacjonarnych (48 h warsztatów i 24 h zajęć komputerowych),
  8 h e-learningu i 30 DNI opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej)
  - Zyskasz umiejętności faktycznie wykorzystywane w codziennej pracy
  - Zdobędziesz aktualną wiedzę CENIONĄ PRZEZ PRACODAWCÓW (wszystkie moduły uwzględniają NAJNOWSZE ZMIANY)
  - Każde zagadnienie będzie poprzedzone teoretycznym wprowadzeniem. Następnie przez 70% czasu będziesz liczyć zadania, wypełniać druki i analizować case study (wszystkie oparte o AUTENTYCZNE PRZYKŁADY i dokumenty). Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI. Chcemy, abyś ukończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Będziemy WSPIERAĆ Twoją naukę w formie e-learningu (po zajęciach będziesz otrzymywał dodatkowe ćwiczenia i materiały do powtórzenia) i odpowiadać na Twoje pytania.
  - Nauczysz się OBSŁUGI PROGRAMÓW: SYMFONIA KADRY I PŁACE, OPTIMA KADRY I PŁACE oraz PŁATNIKA
  - Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, ćwiczenia, przykłady rozliczeń, PITy, pełną dokumentację personalną i inne, które WYKORZYSTASZ W PRACY)
  - Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

 • Moduł I - Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
  - Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
  - Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania,
  - umowa o pracę.
  - Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
  - Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
  - Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
  - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów
  z oskładkowania.
  - Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
  - Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  - Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  - Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
  - Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
  - Sporządzenie 15 wariantów list płac.

  Moduł II - Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania

  Urlop wypoczynkowy
  - Prawo do urlopu wypoczynkowego.
  - Wymiar urlopu wypoczynkowego.
  - Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
  - Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
  - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
  - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  - Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
  - Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
  - Plan urlopów.
  - Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
  - Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
  - Urlop na żądanie pracownika.
  - Urlop wypoczynkowy – zaległy.
  - Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  - Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  - Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
  - Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
  - Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
  - Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
  - Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  - Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
  - Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

  Moduł III - Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych

  Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
  - Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
  - Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
  do wynagrodzenia.
  - Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.

  Umowy cywilno-prawne
  - Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
  - Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
  - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
  - Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
  - Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
  - Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
  - Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.

  Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
  - Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  - Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
  - Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
  - Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

  Moduł IV - Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
  - Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
  - Wynagrodzenie za czas choroby.
  - Zasiłek chorobowy.
  - Zasiłek opiekuńczy.
  - Zasiłek macierzyński.
  - Zasiłek rodzicielski.
  - Urlop ojcowski.
  - Świadczenie rehabilitacyjne.
  - Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
  - Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego.

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
  1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane
  ze środków własnych pracownika).
  2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
  3. Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
  4. Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  5. Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
  6. Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
  7. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
  8. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
  9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
  10. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
  11. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
  12. Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

  Moduł V - Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
  - Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
  - Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu
  niż choroba.
  - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
  - na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
  - Sporządzenie list płac.
  - Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.

  Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
  1. Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R

  Moduł VI - Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
  - Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
  - Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
  - Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
  - Akta osobowe.
  - Regulamin pracy i wynagradzania.
  - Równe traktowanie w zatrudnieniu.
  - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  - Nagrody i wyróżnienia.
  - Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
  - Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
  - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
  - Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
  - Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
  - Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
  - Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
  - Zasady wydawania świadectw pracy.
  - Archiwizacja dokumentów.

  Kurs Płatnik od podstaw
  1. Ćwiczenia praktyczne:
  zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
  - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,
  - pracowników,zleceniobiorców.
  tworzenie dokumentów:
  - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
  - aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna - termin i zasady sporządzania.
  2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
  - przeglądanie,
  - modyfikacja,
  - zmiana,
  - korekta dokumentów.
  3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
  - tworzenie zestawów,
  - obsługa dokumentów w zestawach,
  - weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  1. Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
  2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
  3. Założenie nowej firmy (bazy danych).
  4. Założenie okresów płacowych.
  5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
  6. Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
  7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
  8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
  9. Wydruk listy płac.
  10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
  11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
  12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
  13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
  14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

  Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
  1. Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
  2. Zakładanie nowej firmy.
  3. Definiowanie okresu płacowego.
  4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
  5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
  6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
  7. Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
  8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
  9. Naliczanie wynagrodzeń.
  10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
  11. Deklaracje.

 • JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

  Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Na ostatnich warsztatach kadrowo-płacowych możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242307, 242310 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić, pracując w obszarze kadr i płac. Uwaga! Egzamin nie obejmuje zakresu obsługi programów komputerowych.

 • NAUCZ SIĘ NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, POZNAJ PODSTAWY PRAWA PRACY I ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ ORAZ SPECJALISTY DS. KADR

  - Trenerzy-praktycy przedstawią Ci najważniejsze przepisy, zasady i rozliczenia, a następnie będziesz wykonywał samodzielne zadania (warsztaty stanowią min. 70% Kursu).
  - Wszystkie zajęcia poprowadzą dla Ciebie kierownicy działów kadrowo-płacowych polskich firm. Faktycznie przygotują Cię do pracy. Udzielą Ci też praktycznych wskazówek, porad, pokażą standardy i dobre praktyki.
  - Będziesz się uczył poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty.
  - Będziesz się uczył w dobrej atmosferze sprzyjającej nawiązaniu zawodowych relacji.


  CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ NA ZAJĘCIACH?

  - Pod okiem trenera-praktyka będziesz prowadził PEŁNE ROZRACHUNKI z pracownikami.
  Trener OD PODSTAW będzie przedstawiał i tłumaczył regulacje prawne, przepisy oraz wzorcowe rozliczenia.
  Następnie będziesz wykonywał zadania, i ćwiczenia.
  - Sporządzisz różne warianty list płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilno-prawną
  - Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  - Poprowadzisz symulacje rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  - Sporządzisz deklaracje podatkowe PIT, deklaracje ZUS, wypełnisz druki oraz dokumenty personalne
  - Zapoznasz się z najnowszymi przepisami prawa pracy. Poznasz obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
  - Nauczysz się, jak konstruować umowy oraz prowadzić akta osobowe
  - …i wiele, wiele więcej (zobacz Zakres merytoryczny Kursu).


  ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ

  - W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie całego Kursu otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały w formie E-LEARNINGU (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać), oraz zadania do przećwiczenia w domu. E-learning powinien zająć Ci ok. 8 h.
  Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy
  BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych).
  - Po Kursie otoczymy Cię przez 30 DNI e-mailiową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. W tym czasie nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.
  - W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności. Na zajęciach poznasz praktyków kadr i płac, skorzystasz z możliwości networkingowych i nawiążesz ZAWODOWE KONTAKTY.


  POZNAJ PŁATNIKA, SYMFONIĘ, OPTIMĘ I ZOSTAŃ PROFESJONALNYM SPECJALISTĄ

  Ten PAKIET KURSÓW zawiera 24 h zajęć z obsługi najważniejszych systemów kadrowo-płacowych:
  - Sage Symfonia Kadry i Płace (8h)
  - Comarch ERP Optima Kadry i Płace (8h)
  - oraz Płatnika (8h)

  Ich znajomość jest pożądaną umiejętnością na polskim rynku pracy. Korzystając z PAKIETU KURSÓW, zyskasz praktyczną wiedzę, 3 zaświadczenia MEN oraz 552 zł oszczędności.
  - Zajęcia komputerowe odbywają się już po warsztatach z zakresu kadr i płac (wtedy, kiedy będziesz miał wystarczającą wiedzę, aby dokonywać rozliczeń na systemach).
  - Podczas zajęć komputerowych udostępniamy Ci laptop z ORYGINALNA, edukacyjną wersją danego oprogramowania.
  - Pod okiem trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia, a Trener będzie nadzorował Twoją pracę (będzie podchodził i udzielał porad).
  - Po każdym Kursie komputerowym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (konkretne instrukcje, scenariusze, wskazówki), do których będziesz mógł wrócić po zajęciach.
  Jako praktycy biznesu współpracujemy z producentami oprogramowania, jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.

 • TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

  - jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW
  - chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu
  - prowadzisz własną firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników
  - chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
  - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).


  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

  - wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
  - napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  - zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  - lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków.
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 649,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące

Trenerzy są praktykami biznesu.
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm.

Szkolenia o podobnej tematyce