48 Godzin, 6 Dni

grupa max. 16

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310,242307)

Kraków Trwa nabór Inny 879 PLN 791,10 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 879,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • NASZE KURSY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

  UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji MPIPS
  zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji i przygotuj się do pracy
  NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ ORAZ SPECJALISTY DS. KADR

  SKORZYSTAJ Z RAT 0%

  Wpłać 200 zł zaliczki, resztę spłacaj w dogodnych dla siebie ratach do końca kursu

  UCZ SIĘ EFEKTYWNIE - GRUPA OD 6 DO 16 OSÓB


  ZYSKAJ

  - PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji
  - Umiejętność ROZLICZANIA I ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI (po kursie otworzy się przed Tobą możliwość podjęcia stabilnej pracy w działach personalnych, płacowych, human resources oraz przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników)
  - MERYTORYCZNĄ WIEDZĘ OD PODSTAW, która jest ceniona na rynku pracy (na zajęciach poznasz prawo pracy, system ubezpieczeń, opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nabędziesz umiejętność poprawnego naliczania listy płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, rozliczania umów cywilno-prawnych, naliczania poszczególnych składników płacowych, zasiłków i przerw w pracy)
  - Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


  ZWIĘKSZ

  - Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
  - PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
  - Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


  OTRZYMAJ

  - CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ (kod zawodu 242310) oraz SPECJALISTY DS. KADR (kod zawodu 242307) według klasyfikacji MPiPS*
  - ZAŚWIADCZENIE MEN
  - Gwarancje terminu kursu
  - Możliwość spłaty w ratach 0%
  - Możliwość odrobienia zajęć*
  - Darmowe 30 dni opieki poszkoleniowej
  - Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
  - Dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych
  - Opiekę doradcy, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania zajęć i dodatkowe materiały)
  - Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

  PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

  W Tax Consilium 30% czasu przeznaczamy na najistotniejszą wiedzę, a kolejne 70% na wykonywanie praktycznych ćwiczeń.
  Na zajęciach poznasz prawo pracy, system ubezpieczeń oraz zasady opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nabędziesz również umiejętność poprawnego naliczania listy płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, rozliczania umów cywilno-prawnych, naliczania poszczególnych składników płacowych, zasiłków i przerw w pracy. Będziesz liczył zadania, analizował case study, rozpatrywał przypadki, ćwiczył w grupach i mierzył się z autentycznymi przykładami napotykanymi w działach kadrowo-płacowych. Dzięki pracy w małej grupie zajęciowej nawiążesz bezpośredni kontakt z uczestnikami i trenerami. Zadbamy również o dobrą atmosferę podczas zajęć. Podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem, zbudujemy przestrzeń spotkania specjalistów i nawiązania biznesowych relacji. Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego,w czym jesteśmy najlepsi.

  POZNAJ NOWOCZESNE ROZLICZANIE

  Kurs możesz poszerzyć o 24 h zajęć komputerowych z obsługi specjalistycznych systemów kadrowo-płacowych: Optima, Symfonia oraz Płatnik. Podczas tych zajęć będziesz pracował na biznesowym laptopie z oryginalną, edukacyjną wersją oprogramowania. Pod okiem trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia – od założenia kartoteki pracownika po jego końcowe rozliczenie.

 • ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

  Moduł I - 8 godz. lekcyjnych

  - Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
  - Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania,
  umowa o pracę.
  - Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
  - Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
  - Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
  - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów
  z oskładkowania.
  - Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
  - Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  - Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  - Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
  - Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
  - Sporządzenie 15 wariantów list płac.

  Moduł II – 8 godz. lekcyjnych

  Urlop wypoczynkowy

  - Prawo do urlopu wypoczynkowego.
  - Wymiar urlopu wypoczynkowego.
  - Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
  - Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
  - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
  - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  - Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
  - Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
  - Plan urlopów.
  - Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
  - Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
  - Urlop na żądanie pracownika.
  - Urlop wypoczynkowy – zaległy.
  - Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  - Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

  - Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
  - Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
  - Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
  - Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
  - Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  - Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
  - Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

  Moduł III – 8 godz. lekcyjnych

  Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy

  - Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
  - Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
  do wynagrodzenia.
  - Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.

  Umowy cywilno-prawne

  - Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
  - Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
  - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
  - Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
  - Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
  - Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
  - Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.

  Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

  - Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  - Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
  - Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
  - Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

  Moduł IV – 8 godz. lekcyjnych

  - Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
  - Wynagrodzenie za czas choroby.
  - Zasiłek chorobowy.
  - Zasiłek opiekuńczy.
  - Zasiłek macierzyński.
  - Zasiłek rodzicielski.
  - Urlop ojcowski.
  - Świadczenie rehabilitacyjne.
  - Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
  - Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego.

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

  1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane
  ze środków własnych pracownika).
  2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
  3. Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
  4. Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  5. Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
  6. Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
  7. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
  8. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
  9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
  10. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
  11. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
  12. Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

  Moduł V – 8 godz. lekcyjnych

  - Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
  - Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu
  niż choroba.
  - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
  na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
  - Sporządzenie list płac.
  - Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.

  Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

  1. Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R

  Moduł VI - 8 godz. lekcyjnych

  - Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
  - Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
  - Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
  - Akta osobowe.
  - Regulamin pracy i wynagradzania.
  - Równe traktowanie w zatrudnieniu.
  - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  - Nagrody i wyróżnienia.
  - Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
  - Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
  - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
  - Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
  - Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
  - Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
  - Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
  - Zasady wydawania świadectw pracy.
  - Archiwizacja dokumentów.

 • POZNAJ ZASADY ZALICZENIA KURSU

  Zaświadczenie MEN

  Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622).

  Certyfikacja zawodu *

  Dodatkowo, jeśli podejdziesz do egzaminu Tax Consilium i uzyskasz co najmniej 50% punktów możliwych do osiągnięcia, wydamy Ci Certyfikat Specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310)oraz Specjalisty ds. kadr (kod zawodu 242307) według klasyfikacji MPiPS*. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

 • ZAKRES GODZINOWY KURSU

  Czas trwania kursu wynosi 48 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).


  HARMONOGRAM ZJAZDÓW

  Edycja piątkowa
  02,09,16,23,30 września 2016 r. w godz. 16.30-20.30
  07,14,19,21 października 2016 r. w godz. 16.30-20.30
  Egzamin odbędzie się: 21 października 2016 r. o godz. 16.30
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie obejmuje zakresu obsługi programów.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  Edycja weekendowa
  03-04.09.2016 r. w godz. 09.00-15.00
  10-11.09.2016 r. w godz. 09.00-15.00
  17-18.09.2016 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 18 września 2016 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  GWARANCJA SATYSFAKCJI

  U nas nie stracisz zajęć – bezpłatnie je powtórzysz, jeśli coś sprawi ci trudność. Gdy będziesz potrzebował pomocy, otrzymasz nasze wsparcie trenerskie i doradcze. Otoczymy Cię miesięczną opieką poszkoleniową. Zapewnimy Ci także BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ. Pamiętaj, że brak informacji lub nieprzyjście na kurs skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania.
  Nie dopuszczamy też możliwości odrabiania zajęć komputerowych.

 • TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

  - jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy (KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW)
  - masz niewielką wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę
  - chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR
  - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników
  - chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy

 • 879,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ (kod zawodu 242310) oraz SPECJALISTY DS. KADR (kod zawodu 242307) według klasyfikacji MPiPS*, Darmowe 30 dni opieki poszkoleniowej, Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

TRENERZY = SPECJALIŚCI Z DOŚWIADCZENIEM

Wiktoria Kuczmańska

Ekspert w dziedzinie polityki wynagrodzeń oraz polityki personalnej. Posiada 15 lat doświadczenia w obszarze kadr i płac.
Od 2006 r. zarządza działem kadrowo-płacowym spółki, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej – jednej z największych na świecie firm z branży wyposażenia wnętrz i artykułów gospodarstwa domowego. Specjalizuje się w twardych aspektach HR, tworzeniu systemów płac oraz audytów kadrowo-płacowych firm. Biegle obsługuje programy kadrowo-płacowe i Płatnika. Kadry to jednak nie tylko jej codzienna praca, ale przede wszystkim pasja. Wiedza, doświadczenie, a także niebywała umiejętność przekazywania wiedzy sprawia, że prowadzone przez nią kursy z zakresu kadr i płac od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem i doskonałą opinią w branży. Prywatnie jest osobą niezwykle rzetelną, ciepłą i cierpliwą.

Szkolenia o podobnej tematyce