15 Godzin, 2 Dni

CERTYFIKOWANY ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia dowiesz się:  Jak stosować i interpretować najnowsze regulacje prawne dla spółek?

  Jak funkcjonuje zarząd, rada i nadzorcza?

  Jaka jest odpowiedzialność zarządu za prawidłowe funkcjonowanie spółki?

  Jak jest odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy?

  Jak wprowadzać aktualizacje do wpisu w KRS?

  Jak przygotować wniosek i prowadzić korespondencję z KRS?

  Jak prawidłowo tworzyć pisma pisma firmowe?

  Jak prowadzić korespondencję według profesjonalnych standardów biznesowych?

  Jak prowadzić obsługę dokumentacji spółki?

  Jak stosować najnowsze regulacje ustawy o ochronie danych osobowych?

  Jak stosować przepisy i usprawnienia w podpisywaniu dokumentów i stosowaniu pełnomocnictw?

  Jak wykorzystywać procedury i dobre praktyki usprawniające obieg dokumentów?

  Jak prawidłowo przechowywać i archiwizować dokumenty spółki? • DZIEŃ I – 23 marca 2015r.
  09.00-09.30 rejestracja uczestników
  09.30-rozpoczęcie zajęć

  09.30-12.45 REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE SPÓŁKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK

  Ekspert: dr Andrzej Jakubiec, ekspert prawa gospodarczego, Kancelaria Janeta Jakubiec Węgierski

  KLUCZOWE REGULACJE PRAWNE W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU FIRMY

  KSH, jako wyznacznik prawidłowego prowadzenia spraw spółki, najnowsze przepisy
  Kodeks Cywilny w praktyce kontraktowania spółki – istotne zapisy
  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  Wytyczne regulacji antymonopolowych
  Obowiązki informacyjne spółek – przepisy obligatoryjne, skutki uchybień


  STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRAWNA SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI

  Formy prawne spółek, a sposoby organizacji zarządu i nadzoru
  Powoływanie i kadencja zarządu
  Zadania realizowane przez zarządu i radę nadzorczą
  W jaki sposób powoływany jest zarząd?
  Reprezentacja spółki z uwzględnieniem funkcji pełnomocnika/prokurenta
  Rola i możliwe działania rady nadzorczej

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

  Odpowiedzialność w spółce – Kto za co odpowiada w spółce?
  Odpowiedzialność „wewnętrzna” i „zewnętrzna”
  Odpowiedzialność za szkodę na rzecz spółki
  Odpowiedzialność za wytwarzaną dokumentację
  Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statutem spółki
  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  Case study: Skutki naruszenia odpowiedzialności w spółce

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

  Kluczowe ustalenia regulaminów pracowniczych
  Odpowiedzialność finansowa pracownika
  Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie poleceń/zadań
  Odpowiedzialność za mienie powierzone
  Case study: błędy pracowników – umyślne i nieumyślne działanie pracownika

  13.30-17.00 WNIOSEK DO KRS, AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI, KOMUNIKACJA Z KRS

  Ekspert: Małgorzata Wozba, praktyk w zakresie obsługi kancelaryjnej, dokumentacyjnej i organizacyjnej Zarządów

  PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZGŁASZANIU DANYCH SPÓŁKI DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - JAK SKUTECZNIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W KRS-IE?

  W jaki sposób spełniać wymogi dotyczące aktualizacji danych spółki w KRS-ie? - analiza i interpretacja przepisów regulujących funkcjonowanie rejestru: KSH, Ustawa o KRS, Ustawa o rachunkowości
  Obowiązki rejestracyjne spółek kapitałowych
  Baza dokumentów dostępnych w aktach spółki prowadzonych przez KRS : m.in. wzory podpisów, adresy członków organów, historia zmian umów spółek i statutów, dokumenty korporacyjne będące podstawą wpisu, listy wspólników i akcjonariuszy, sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu
  Odpis elektroniczny i papierowy; odpis elektroniczny w codziennej pracy;
  odpis pełny – w jakich sytuacjach jest niezbędny?
  Warsztaty: analiza wybranych odpisów z KRS (odpis aktualny/pełny, porównanie odpisów spółki z o.o. i akcyjnej)

  AKTUALIZACJA DANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

  Dane podlegające obowiązkowi aktualizacji
  Konsekwencje uchybień
  Przebieg postępowania aktualizującego w KRS
  Postępowanie w przypadku popełnienia błędu – analiza wybranych przykładów
  Pismo wyjaśniające do KRS oraz sprostowania wpisów

  SPORZĄDZANIE WNIOSKU DO KRS ORAZ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  Zasady przygotowania wniosków: wypełnianie formularzy, instrukcje zawarte na wnioskach
  Kompletowanie dokumentów do wniosku: rodzaje dokumentów towarzyszących w postępowaniu aktualizującym, przygotowanie załączników
  Akty prawne opisujące wymogi formalne załączników do wniosku

  WARSZTAT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU DO KRS – PRACA NA DOKUMENTACH

  Case study: zgłoszenie zmiany we władzach spółki z o.o. i spółki akcyjnej (Zarząd/Rada Nadzorcza/prokurenci)
  Case study: zgłoszenie zmiany adresu
  Case study: Zgłoszenie zmiany w strukturze właścicielskiej spółki (wspólnicy), porównanie ze spółką akcyjną

  17.00 zakończenie I dnia szkolenia

  DZIEŃ II – 24 marca 2015r.
  08.30-09.00 rejestracja uczestników
  09.00- rozpoczęcie zajęć

  09.00-11.00 KORESPONDENCJA I PISMA FIRMOWE

  Ekspert: Leszek Kazimierski, Ekspert ds. komunikacji, savoir-vivre w biznesie

  PROWADZENIE KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ – TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

  Standardy komunikacji biznesowej – savoir-vivre w korespondencji biznesowej z klientami, kontrahentami
  Prawidłowe redagowanie zawartości wiadomości

  TWORZENIE PISM FIRMOWYCH

  Pisma urzędowe, a pisma biznesowe – analiza treści
  Prawidłowy język i styl pism
  Forma pisma i zasady kompozycji treści
  Case study: analiza wybranych pism firmowych

  11.15-16.0O OBSŁUGA DOKUMENTACJI ORGANÓW SPÓLKI, NOWE REGULACJE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OBIEG DOKUMENTÓW ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE

  Ekspert: Romana Pietruk, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

  OBSŁUGA DOKUMENTACJI ORGANÓW SPÓŁKI

  Zróżnicowanie dokumentacji pojawiające się w biurze obsługi organów oraz jej interpretacja
  Wymogi prawne dokumentacji, a jej ważność. Dokumenty z rejestrów elektronicznych (m.in. CEIDG, KRS, EKW, itd.)
  Problem antydatowania dokumentów
  Odpowiedzialność cywilna, karna i pracownicza w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz ich treści.
  Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów (US, ZUS)
  Czy organ może odmówić przyjęcia pism lub pisma niekompletnego?
  Potwierdzenie przyjęcia wniosku.
  Jakich dokumentów mogą żądać organy od spółek?
  Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
  Książka kontroli – co zawiera i jak powinna być prowadzona
  Maksymalny czas trwania kontroli wszystkich u przedsiębiorcy
  Dokumenty papierowe, a e-dokumenty
  Case study: analiza wybranych dokumentów - wnioski pokontrolne, upoważnienia

  NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Nowe wymogi w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Nowe zasady rejestracji zbiorów
  Dodatkowa obowiązkowa dokumentacja w firmie (sprawozdanie, rejestr zbiorów)

  PODPISYWANIE DOKUMENTÓW A KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SPÓŁEK

  Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów, art. 97 kc - osoba czynna w lokalu
  Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
  Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
  Regulamin pełnomocnictw
  Case study: Rodzaje pełnomocnictw w spółkach kapitałowych
  Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień


  PROCEDURY I PRAKTYKI USRAWNIAJĄCE KOORDYNACJĘ OBIEGU DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ W BIURZE OBSŁUGI ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

  Przyjmowanie dokumentów przychodzących z zewnątrz - czy wszystkie listy można otwierać? co robić z dokumentacją imienną? jakie są skutki odmowy przyjęcia pisma?
  Rejestracja i obieg dokumentów w formie elektronicznej - czego nie można skanować?
  Przekazywanie dokumentów pracownikom firmy
  Rejestrowanie dokumentów oraz ich ewidencja
  Case study: Błędy na tle obiegu dokumentacji, analiza dobrych rozwiązań

  PROCEDURY PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW

  Okres przechowywania dokumentacji spółki
  Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych
  Kiedy dokumenty trafiają do archiwum i jakie są procedury?
  Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
  Case study: przechowywanie i archiwizowanie– skuteczne metody i standardy

  16.00 zakończenie szkolenia

  *Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

 • tak

 • Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe zapisy prawne, regulacje wewnętrzne wpływające na praktykę funkcjonowania spółek.

 • Asystentów Zarządu

  Asystentów Prezesów, Asystentów Biura Zarządu

  Specjalistów ds. obsługi władz spółki

  Specjalistów ds. organizacyjnych

Romana Pietruk

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.LESZEK Leopold Baron von Biberstein KazimierskiOrganizator oraz uczestnik wielu imprez i spotkań na najwyższym szczeblu, krajowych i zagranicznych, z udziałem najwyższych władz (prezydenci państw, ministrowie, marszałkowie parlamentów, ambasadorowie), animator międzynarodowej wymiany członków organizacji zrzeszających liderów (Polska, Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina, Litwa).

Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Kijowie (przedstawicielstwo Polskiej Organizacji Turystycznej).

Przewodniczył polskiej delegacji na światowej konferencji w Moskwie pt. „Młodzi liderzy nowego tysiąclecia”. Autor fachowych publikacji w gazetach i czasopismach branżowych oraz ekspert zapraszany do udziału w programach radiowych i telewizyjnych (TVP-2, TVN, TVN Style).Małgorzata WożbaTrener, wieloletni praktyk w zakresie obsługi najwyższych organów spółek akcyjnych.

Przez siedem lat wspierała zarządy spółek na stanowisku Asystenta Zarządu, a następnie pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu, a potem Dyrektora Finansowego.

Obecnie niezależny ekspert i doradca firm w zakresie obsługi administracyjnej, korporacyjnej i prawnej. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, projektowaniu i wdrażaniu procedur, przygotowaniu i zarządzaniu dokumentacją korporacyjną, wsparciem w prowadzeniu kancelarii przedsiębiorstwa.dr Andrzej Jakubiec

Ekspert prawa gospodarczego, Kancelarii Adwokackiej Derdzikowski, Szczepaniak, Jakubiec

Adwokat w Kancelarii Janeta Jakubiec Węgierski Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z sektora budowlanego, produkcyjnego i inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji oraz postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Specjalizuje się również w inwestycjach typu join ventures oraz w prowadzeniu zabezpieczonych emisji obligacji. Przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej na temat „Opcja, jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna.” Publikuje m. in. w Przeglądzie Praw Handlowego i Gazecie Prawnej. Jest wykładowcą na Mini MBA UŁ. W 2009 roku odbył kurs I Cykl Prawa Porównawczego – Faculte Internationale de Droit Comparé na Uniwersytecie Roberta Schumana – Strasbourg III.

Szkolenia o podobnej tematyce