128 Godzin, 16 Dni

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje przede wszystkim w nowoczesnym strategicznym partnerstwie na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

  Cele szkolenia:
  1)Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP
  2)Przekazanie całościowego rozumienia roli HR w organizacji, zrozumienie wszystkich procesów HR-owych
  3)Poznanie i nauczenie kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HRBP
  4)Przygotowanie do wspierania kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi

 • MODUŁ I. ROLA I KOMPETENCJE HRBP. (Personal branding – budowanie wizerunku HRBPRola HRBP, narzędzia HR w pracy HRBP)
  2dni


  1. Strategiczne podejście do HR

  2. Procesy HR realizowane w organizacjach oraz rola HRBP

  3. Partnerstwo w biznesie: perspektywa strategiczna i operacyjna

  - Struktura HR dziś i docelowa
  - Kierunki zmiany roli HR
  - Typowe oczekiwania biznesu od HRBP
  - Typowe zadania HRBP w organizacjach
  - Filary skuteczności na stanowisku HRBP
  - Korzyści dla firmy z realizacji roli HRBP
  - Zagrożenia niespełnienia oczekiwań przez HRBP, obszary ryzyka ograniczającego pełnienie roli HRBP
  - Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP
  - Sposób budowania zaufania pomiędzy menedżerem a HRBP
  - Sposób rozpoznawania potrzeb biznesu i generowania rozwiązań
  - Sposób komunikacji HRBP z menedżerami w organizacji

  4. Przykłady inicjatyw biznesowych, w których oczekiwane jest wsparcie HR

  5. Oczekiwania w stosunku do HR w firmie, w jaki sposób ocenia się skuteczność/ efektywność funkcjonowania HR

  6. Sposób komunikacji i budowania wizerunku HRBP

  7. Narzędzia pracy HR-owca – wprowadzenie

  Moduł II. KOMPENDIUM WIEDZY HR-OWCA. Narzędzia w pracy HRBP.
  2 dni


  1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa strategicznego zarządzania ludźmi
  2. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy HRBP

  - Wywiad kompetencyjny
  - Mini AC, symulacje w procesach rekrutacji
  - Opisy stanowisk pracy
  - Adaptacja nowych pracowników
  - SOOP
  - MBO
  - Programy talent management
  - Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników

  Moduł III. KOMPETENCJE ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP
  2 dni


  1. Prowadzenie trudnych rozmów w pracy HRBP

  - Informacja zwrotna – kluczowy element rozmów z pracownikami
  - Rozmowy korygujące
  - Rozmowy oceniające
  - Rozmowy rozwojowe
  - Zwalnianie pracowników

  2. Rozwiązywanie konfliktów

  - Narzędzia rozwiązywania trudnych problemów w zespołach pracowniczych
  - Stosowanie skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych
  - Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych
  - Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
  - Etapy eskalacji konfliktu
  - Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych
  - Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
  - Postępowanie z „trudnymi” współpracownikami
  - Postawa asertywna w procesie rozwiązywania konfliktów

  3. Asertywność w pracy HRBP

  - Czy jestem asertywny? – diagnoza własnej postawy
  - Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
  - Dostosowanie rodzaju asertywności do rozmówcy
  - Rozpoznanie własnych zachowań – „Mapa asertywności”
  - Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności
  - Budowanie postawy asertywnej
  - Elementy zachowania asertywnego
  - Asertywna komunikacja jako podstawowe narzędzie osiągania celów i wywierania wpływu
  - Asertywne egzekwowanie celów i zadań
  - Narzędzia asertywności

  4. Techniki wywierania wpływu na odbiorcę wg Cialdiniego i Hogana – sztuka perswazji


  MODUŁ IV. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP
  2 dni


  1. Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych

  2. Etapy projektów organizacyjnych:

  - definiowanie projektu,
  - planowanie projektu,
  - realizacja projektu,
  - zamknięcie projektu.

  3. Uczestnicy projektów

  4. Zarządzanie projektem:

  - zarządzanie celem i zakresem projektu,
  - zarządzanie czasem w projekcie,
  - zarządzanie zasobami w projekcie,
  - zarządzanie kosztami projektu,
  - zarządzanie zmianą,
  - zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  - zarządzanie jakością w projekcie,
  - zarządzanie komunikacją i raportowaniem w projekcie,
  - zarządzanie testem i wdrożeniem w projekcie.

  5. Czynniki sukcesu w projekcie

  Moduł V. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ROLI HRBP
  2 dni


  - Zarządzanie zmianą
  - Pojęcie zmiany organizacyjnej
  - Etapy wprowadzania zmian
  - Inicjowanie zmian
  - Planowanie zmian
  - Zarządzanie procesem zmian – czynniki sukcesu zmiany
  - Emocje pojawiające się w procesie zmian
  - Dynamika grupy, faza rozwoju organizacji a proces zmiany
  - Rola kadry kierowniczej w procesie zmiany
  - Sposoby angażowania pracowników w zmiany
  - Komunikacja w zmianie
  - Zarządzanie reakcjami na zmianę, rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany
  - Przyczyny niepowodzeń zmian – analiza błędów

  MODUŁ VI. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem
  2 dni


  1. Rola szefa, kluczowe kompetencje oczekiwane od kierowników

  2. Wizja swojej komórki organizacyjnej przez lidera

  3. Przywództwo sytuacyjne i sposób pracy menedżera z pracownikami na różnym etapie rozwoju

  - Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
  - Funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości
  - „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
  - Narzędzia transferu odpowiedzialności ‘w dół’: od D1 do D4 – w jakich sytuacjach postępować autokratycznie, a w jakich demokratycznie, aby rozwijać ludzi
  - Komu i co delegować – delegowanie uprawnień

  4. Prowadzenie spotkań i dyskusji

  - Prowadzenie spotkania
  - Prowadzenie dyskusji
  - Facylitacja dyskusji grupowej
  - Co sprawia, że spotkanie jest udane? – ostateczne rekomendacje i najlepsze praktyki

  5. Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników

  - Expose szefa
  - Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego
  - Wyrażanie szacunku i uznania
  - Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania – trening umiejętności

  MODUŁ DODATKOWY: Coaching Fundamentals Certificate
  3 dni


  W ramach programu CHRBP uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC).

  W tym celu należy wybrać termin sesji CFC od momentu rozpoczęcia programu CHRBP do
  3 miesięcy po jego zakończeniu spośród dostępnych TUTAJ i dokonać rezerwacji miejsca wysyłając wiadomość na adres Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie lub telefonicznie (22)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management. Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny (022)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielub mailowy: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  1. Dzień pierwszy – prowadzenie rozmowy i słuchanie

  - Coaching konwersacyjny
  - Sztuka prowadzenia rozmów
  - Jak wygląda dobra rozmowa?
  - Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy
  - Dlaczego warto być otwartym
  - Uczestnicy rozmowy
  - Rola Mówcy
  - Dobry słuchacz
  - Informacja zwrotna
  - Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
  - Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
  - Otrzymywanie informacji zwrotnej
  - Radzenie sobie z informacją zwrotną
  - Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
  - Jak dobrze umiemy słuchać?
  - Poziomy słuchania w coachingu
  - Różne rodzaje słuchania
  - Kim jest dobry słuchacz?
  - Wsłuchiwanie się w siebie
  - Koncentracja
  - Tworzenie przestrzeni wewnętrznej
  - Tworzenie przestrzeni u innych
  - Coaching a elementy osobiste coacha
  - Wykorzystanie ciszy
  - Coaching telefoniczny
  - Przerywanie
  - Emocje i odczucia
  - Przekonania
  - Poufność
  - Ograniczenia w coachingu

  2. Dzień drugi – umiejętność zadawania pytań i model T-GROW

  - Czym jest pytanie?
  - Struktura pytania
  - Pytania a uwarunkowania społeczne
  - Wykorzystanie głosu
  - Typy pytań
  - Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
  - Pytania z prośbą o doprecyzowanie
  - Pytania, które wymuszają działanie
  - Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
  - Pytania, które zmieniają sposób myślenia
  - Pytania typu „a gdyby”
  - Wykorzystanie presupozycji
  - Pytania problemowe
  - Inne techniki zadawania pytań
  - Schematy językowe
  - Model TGROW
  - Temat
  - Formularz do wypełnienia przed sesją coachingową
  - Ćwiczenie Koło Życia
  - Cel
  - Fakty/Rzeczywistość
  - Możliwości/Opcje
  - Plan działania
  - Formularz oceny zaangażowania
  - Zalety modelu T-GROW

  3. Dzień trzeci – wartości i coaching w miejscu pracy

  - Czym są wartości?
  - Wartości w konkretnych dziedzinach
  - Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
  - Określanie własnych głównych wartości
  - Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
  - Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
  - Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
  - Coaching w organizacji
  - Coach zewnętrzny wobec organizacji
  - Coach wewnętrzny w organizacji
  - Warunki stosowania coachingu w organizacji
  - Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
  - Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji
  - Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji
  - Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
  - Menedżer jako coach
  - Coaching jako narzędzie zarządzania
  - Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
  - Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
  - Analiza wyzwań coachingowych menedżera
  - Wdrażania coachingu w codziennym życiu menedżera

 • Na koniec kursu otrzymują Państwo certyfikat IBD Business School (w języku polskim oraz angielskim). Istnieje też możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu International Education Society. Jest to międzynarodowy certyfikat akceptowany na całym świecie. IES wydała dotąd ponad 51.000 międzynarodowych certyfikatów, z których ich posiadacze skorzystali nie tylko w krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Afryce i Azji. Koszt certyfikatu IES - 400 zł.

 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

  1) ćwiczenia indywidualne i grupowe
  2) dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii
  3) case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż. Wyniki badań, najnowsze koncepcje, praktyczne modele działań
  4) wideotrening
  5) role play, scenki
  6) filmy, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści
  7) testy, kwestionariusze - indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju

 • 1) HR Business Partnerzy potrzebujący kompetencji we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji i umiejętności wspierania kadry kierowniczej i pracowników
  2) Osoby rozpoczynające pracę w roli HRBP, a także zainteresowane jej podjęciem w przyszłości
  3) Menedżerowie działów HR, osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Anna Bugalska - Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach.

Marcin Markowski - Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz Podyplomowego Studium Public Relations.

Elżbieta Mytych - Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja: teoria ekonomii (1994), Certyfikowany Project Manager (metodologia PRINCE2), Infovide Matrix (2004), Certyfikowany Project Manager, Black Belt (metodologia Lean 6Sigma), AXA University (2007).

Beata Wiernicka-Bełz - Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR.

Anna Wolska - Absolwentka wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2007). Praktyk biznesu.

Anna Kaniewska - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zarządzanie Potencjałem Społecznym Firmy (2004). Doświadczony HR manager i specjalista w obszarze zarządzania talentami.

Aureliusz Leżeński - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching.

Agnieszka Marczak-Czajka - Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów .

Marta Gabalewicz - Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing SGH oraz Wydziału Psychologii UW. Stypendystka Lund University w Szwecji i Copenhagen Business School w Danii. Akredytowany trener i mentor NMC na wszystkich kursach .

Grażyna Łagodzińska - Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Master of Business Administration in International Finance Management, studiów podyplomowych z marketingu i Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami, trener i konsultant.

Szkolenia o podobnej tematyce