16 Godzin, 2 Dni

CENY TRANSFEROWE W PRAKTYCE

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy na warsztaty dotyczące kluczowych zagadnień związanych z rozliczeniami międzynarodowych transakcji realizowanych przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych. Obecnie najwięcej problemów sprawia firmom dokumentacja cen transferowych, a w ramach tej dokumentacji − wycena usług pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • I DZIEŃ
  Przepisy z zakresu cen transferowych:
  (a) przepisy OECD,
  (b) przepisy polskie.
  Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2014 r.:
  (a) wprowadzenie zasad opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych,
  (b) doprecyzowanie oraz rozbudowanie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji,
  (c) rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych,
  (d) obowiązki dokumentacyjne dla podatników prowadzących za granicą RP działalność w formie zakładu (ang. permanent establishment),
  (e) doprecyzowanie przepisów w zakresie wypłaty dywidendy rzeczowej (tzw. ciche rezerwy),
  (f) doprecyzowanie przepisów dotyczących ważności certyfikatu rezydencji,
  (g) doprecyzowanie przepisów dotyczących wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku przeniesienia spółki europejskiej do innego kraju.
  Transakcje finansowe – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej:
  (a) pożyczki wewnątrzgrupowe, cash pooling, gwarancje/poręczenia bankowe, niedostateczna kapitalizacja, pożyczki fasadowe.
  Transakcje niematerialne – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej:
  (a) opłaty licencyjne, sprzedaż środków trwałych, umowy o repartycji kosztów (ang. Cost Contribution Arrangements), umowy produkcji kontraktowej (ang. Contract Manufacturing), transakcje wsparcia w zakresie IT, transakcje zagregowane, sprzedaż udziałów, refakturowanie.
  Zakład (ang. permanent establishment).
  Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów o cenach transferowych:
  (a) warunki do utworzenia PGK,
  (b) preferencje podatkowe dla PGK.
  Ceny transferowe na gruncie ustawy VAT:
  (a) ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru na gruncie art.32 uVAT,
  (b) związki pomiędzy kontrahentami,
  (c) sposoby ustalenia ceny transakcyjnej,
  (d) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
  Omówienie zasad sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych.
  Case study:
  (a) elementy dokumentacji podatkowej,
  (b) analiza funkcjonalna transakcji,
  (c) sposób kalkulacji cen transakcyjnych.
  Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych.
  Odpowiedzialność karna skarbowa:
  (a) kodeks karny skarbowy,
  (b) ustawa ordynacja podatkowa,
  (c) ustawa o rachunkowości,
  (d) ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  Metody obrony w przypadku kontroli skarbowych:
  (a) metody prawa materialnego,
  (b) metody w oparciu o benchmark study,
  (c) metody prawa procesowego.
  Kontrole UKS w zakresie cen transferowych:
  (a) struktura kontrolowanych podmiotów,
  (b) najczęściej kontrolowane transakcje,
  (c) sposoby obrony w przypadku kontroli organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

  II DZIEŃ
  Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązki od 18 lipca 2013 roku
  Przepisy ogólne rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych z 17.06.2013 r.:
  (a) definicje,
  (b) szacowanie dochodu,
  (c) korekta dochodu,
  (d) transakcje zagregowane.
  Analiza porównywalności:
  (a) analiza warunków transakcji,
  (b) różnice cech transakcji i produktów,
  (c) analiza przebiegu transakcji,
  (d) wpływ warunków transakcji na wartość rynkową transakcji,
  (e) analiza różnic porównywalnych rynków,
  (f) strategia gospodarcza.
  Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen:
  (a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  (b) metoda ceny odsprzedaży,
  (c) metoda rozsądnej marży („koszt plus”).
  Określanie dochodów przy zastosowaniu metod zysku transakcyjnego:
  (a) metoda podziału zysków,
  (b) metoda marży transakcyjnej netto.
  Szczególne przypadki i warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług:
  (a) zasady określania wartości rynkowej dla transakcji niematerialnych,
  (b) wydatki na reklamę,
  (c) transakcje finansowe (kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia),
  (d) usługi badań wewnątrzgrupowych,
  (e) usługi o niskiej wartości dodanej,
  (f) umowy o repartycji kosztów.

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • wykład + warsztaty

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jarosław Stankiewicz - trener biznesu, doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.
Przez ponad 15 lat pracował na stanowiskach dyrektora finansowego i głównego księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania finansami, organizacji działów księgowości; wdrażaniem projektów informatycznych, zarządzania kadrą oraz kulturą zarządzania.

Ma wykształcenie uniwersyteckie (mgr ekonomii), ukończone studia podyplomowe na UE z zakresu finansów i kontroli finansowej.

Jest absolwentem szkoły trenerów – międzynarodowy certyfikat Wi-Fi Osterreich, giganta na rynku szkoleń w Austrii i Niemczech.

Szkolenia realizuje metodami zbliżonymi do tych, które są stosowane przy szkoleniach miękkich.

Szkolenia o podobnej tematyce