16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Budowanie długotrwałych relacji biznesowych

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia
  Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej oraz Psychologii Komunikacji Między ludzkiej. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez najskuteczniejszych negocjatorów, sprzedawców, handlowców oraz menedżerów, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu komunikacji, bazujących na prezentowanej wiedzy.

 • Dzień I – w trakcie dnia pierwszego skupimy się na powtórzeniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas odbytych szkoleń a następnie skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej komunikacji oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem w kontekście budowania relacji z klientami w perspektywie długofalowej .

  1. Budowanie długo trwałych relacji. Myślenie strategicznie, czyli … 3 lata później:
  • życie toczy się rundami. Tydzień później, miesiąc później, kwartał później… siedem lat później…,
  • budowanie relacji B2B,
  • reguły wywierania wpływu wg Prof. Roberta Cialdiniego.

  2. Wzmacnianie partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi oraz zarządzanie relacjami w kluczowym klientem. Co już wiemy i potrafimy, czyli jak postrzegamy kontakt z klientem na dzień dzisiejszy. Techniki zarządzania relacją z Klientem:
  • techniki i narzędzia do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi Klienta - od nawiązania kontaktu, poprzez badanie potrzeb, do "dziękuję" ze strony Klienta,
  • właściwe proporce w procesie komunikacji z klientem: słuchanie, pytanie, odpowiadanie,
  • model 4P, czyli w 4 słowach - czego Klient od nas oczekuje,
  • jak budować relację sprzyjającą satysfakcji Klienta? Komunikacja jawna i niejawna,
  • co każdy Klient chciałby usłyszeć – słowa klucze do budowania długofalowych relacji,
  • język korzyści – czyli jak etycznie skierować Klienta ku optymalnemu rozwiązaniu.

  3. Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.

  4. Ćwiczenie ” Doradcy pozytywni i negatywni”. Czas trwania: 60 minut.

  5. Satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, wymagają byśmy mieli wyczucie dla niewypowiedzianych myśli partnera oraz sami uświadomili sobie to, że mamy w głowie mnóstwo myśli, których nie wszystkich jesteśmy świadomi. To ćwiczenie komunikacji uwrażliwia uczestników i stwarza im możliwość zajmowania się niewypowiedzianymi myślami, które zawsze są w tle, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem.

  6. Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.

  7. Długotrwałe relacje i myślenie strategiczne w biznesie. Patrzenie na biznes z szerokiej i długofalowej perspektywy w oparciu o koncepcję Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona:
  • prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich postrzegany jest biznes i korporacje,
  • wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów,
  • poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci wewnętrzni zi zewnętrzni, przełożeni,
  • poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza własnych zachowań, czyli w jaki sposób ja sam najczęściej się zachowuje w stosunku do moich klientów i współpracowników i jakie najczęściej osiągam rezultaty i czy w pełni jestem z nich zadowolony,
  • poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji,
  • poziom Czwarty: Przekonania/Wartości promowanych przez firmę. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji,
  • poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie: „Być pracownikiem firmy?”,
  • poziom Szósty: Misja, Wizja, Strategia firmy.

  Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności niezbędnych w skutecznej komunikacji w budowaniu relacji długofalowych. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu negocjacji i wywierania wpływu oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na, konkretne zachowania drugiego człowieka.

  1. Jak budować dobre i długofalowe relacje, czyli poznanie koncepcji Rapportu:
  • dopasowanie (rapport) na poziomie zachowania i słownictwa,
  • dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się.

  2. Na czym polega myślenie i planowanie strategiczne?:
  • zagrożenia wynikające z orientacji tylko na jeden kierunek myślenia,
  • myślenie analityczne i całościowe w kontekście zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

  3. Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie i planowanie strategiczne:
  • rangowanie elementów, określanie priorytetów i tworzenie hierarchii działań,
  • badanie współzależności procesów realizowanych działań,
  • istota i znaczenie analizy ABC,
  • problematyka badania spójności elementów (analiza spójności elementów cząstkowych względem celów/funkcji końcowych badanych zbiorowości).

  4. Analityczne podejście do przyczyn problemu:
  • określenie przyczyn problemu i znajdowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań, znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu.

  5. Rozwiązywanie problemów w kontekście długofalowym:
  • identyfikacja, fazy rozwiązywania problemów (od rozpoznania poprzez analizę, generowanie możliwych rozwiązań i ich ocenę do wdrożenia wybranego rozwiązania),
  • identyfikacja i analiza przyczyn problemu,
  • analiza powiązań między przyczynami problemu,
  • generowanie wariantów rozwiązań problemu,
  • porównanie wariantów i wybór rozwiązania problemu (Analiza SWOT).

  6. Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji:
  • styl poznawczy Globalny – Szczegółowy, warunkujący między innymi podejście do myślenia o otaczającej rzeczywistości,
  • globalny – Szczegółowy styl poznawczy a różnice w komunikacji i sposobie myślenia,
  • styl poznawczy Podobieństwa – Różnice, odpowiedzialny za dostrzeganie unikalnych, kreatywnych rozwiązań,
  • sposób komunikacji i techniki rozwoju Stylu poznawczego Podobieństwa - Różnice.

  7. Techniki analityczne i syntetyczne w praktyce:
  • rozwiązanie problemu metodą analityczną oraz syntetyczną,
  • przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą),
  • przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną,
  • myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obu sposobów myślenia.

  8. Ćwiczenie ” Budować relacje? Czyli czy z „wroga”, można uczynić „przyjaciela?. Czas trwania: 30 minut.

  9. Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia – studia przypadków: Skuteczne i nieskuteczne metody i techniki osadzone w realnych sytuacjach uczestników szkolenia.

 • ukończenia szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce