16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej. 2-dniowe szkolenie i konsultacje.

Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej oraz pracowników niższego szczebla na wypadek sytuacji kryzysowych zagrażających przede wszystkim życiu i zdrowiu pracowników i osób przebywających w budynkach i na terenie należącym do firmy, instytucji, a także danym w postaci elektronicznej i tradycyjnej, które mogłyby zostać zniszczone lub uszkodzone w wyniku takich sytuacji.

 • Dzień 1.
  1) Zagrożenia dla bezpieczeństwa firmowego – zagrożenia naturalne (zagrożenia klimatyczne, ekologiczne, biologiczne i in.), zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, zagrożenia demograficzne (zmiany na rynku pracy, zmiany w targetowaniu i marketingu wynikające ze zmian demograficznych), zagrożenia makroekonomiczne, zagrożenia sensu largo (międzynarodowe, narodowe, militarne i pozamilitarne). Zagrożenia właściwe dla firm – obrót danymi i dokumentami, zagrożenia zdrowotne, kulturowe, związane ze szpiegostwem przemysłowym itd.

  2) Bezpieczeństwo danych i dokumentów – środki, procedury i metody zabezpieczenia dokumentów, bezpieczny obrotu danymi i dokumentami, cyberzabezpieczenia. Bezpieczeństwo w sieciach firmowych, w intranecie, w internecie. Sieć WWW i inne sieci w działalności firm. Cyberterroryzm, wirusy komputerowe, robaki i phishing, skimming, hacking, wojna w sieci. Stalking, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa danych i dokumentów. Odpowiedzialność prawna.

  Dzień 2.
  3) Terroryzm, przestępczość i przestępczość zorganizowana – źródła, finansowanie, relacja między procesami globalizacyjnymi, a terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, wpływ migracji wewnętrznych i międzykontynentalnych, uchodźdztwa, problemów demograficznych, rynku pracy i edukacji, na europejski terroryzm i przestępczość zorganizowaną. Największe organizacje terrorystyczne po 2000 roku – ich cele, zamachy i modus operandi. Przeciwdziałanie terroryzmowi na poziomie państwowym i regionalnym. Narodowe programy antyterrorystyczne i przeciwprzestępcze. Zakres odpowiedzialności służb państwowych i europejskich.

  4) Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony czynnika ludzkiego (przestępstwa związane z danymi, dokumentami, kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, przestępstwem kryminalnym) – jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę, sylwetka statystycznego terrorysty i przestępcy, obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność, zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu pracy związane z przestępczością.

  5) Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony natury (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, duże natężenie wiatru itd.) – jak rozpoznać zagrożenie: metody pozyskiwania informacji w sytuacji odcięcia od internetu, zasady przetrwania naturalnej sytuacji kryzysowej.

  6) Przetrwać atak – postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, zachowanie w czasie ataku bombowego (z wykorzystaniem ładunków wybuchowych), zachowanie w czasie ataku z wykorzystaniem broni palnej. Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem biologicznym, chemicznym, radiologicznym. Informowanie służb o ataku terrorystycznym, sytuacji zakładniczej, wydarzeniu kryminalnym lub podłożeniu ładunku wybuchowego. Atak podczas imprezy masowej, w zamkniętej przestrzeni, w miejscu pracy. Sytuacja zakładnicza. Organizacja sprawnej ewakuacji. Organizacja ucieczki. Przygotowanie do użycia siły w samoobronie. Jak zwiększyć szanse przeżycia pozostałych współpracowników i osób w budynku? Pierwsza samopomoc przedmedyczna. Współdziałanie ze służbami ratunkowymi.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

dr Joanna Frączek-Broda
Specjalizacja trenerska:

Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych m.in. w korporacjach międzynarodowych, firmach rodzimych, a także w ramach pracy i służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów pracujących m.in. w strefach konfliktu, w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub w czasie dużych imprez masowych. Jej badania obejmują komunikację, cyberantropologię, antyterroryzm i bezpieczeństwo.
WYBRANE PUBLIKACJE:
Business Relations Between Poland and the Middle East [w:] Securitology, 2018 (teczka redakcyjna)
Nowe kierunki rozwoju VR, VI I AI – ujęcie antropologiczne [w:] Cyfrowa rewolucja przemysłowa, red. Stępniak J., Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017, s. 4-22.
Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście europejskiego kryzysu migracyjnego [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Chełminiak M., Sygidus K., Kolmann P., Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017, s. 141-147
Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – kontekst kulturowy, Warszawa 2017 [teczka redakcyjna];
Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej, 2016 r. [teczka redakcyjna];
Powiązania międzykulturowe cywilizacji Eurazji i Afryki na początku XXI wieku w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego [w:] MENA na początku XXI wieku, pod red. El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2016, s. 121-143;
Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 r. – stan obecny i prognozy [w:] Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, pod red. Czupryński A., El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2015, s. 143-165;
Wpływ szkolenia z zakresu kultury i religii w przygotowaniu żołnierzy do misji poza granicami kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red. Bąk T., Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 157-164;
Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle doświadczeń Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, red. Czupryński A., Elak L., Schreiber H., AON, Warszawa 2012, s.165-162;
Aksjologiczne przygotowanie żołnierzy do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych, red. Szerauc A., Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, s. 207-228.

Szkolenia o podobnej tematyce