Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium w świetle najnowszych zmian. Toksyny i piktogramy - nowa klasyfikacja

więcej terminów () mniej terminów
 • Trudno być specjalistą we wszystkich dziedzinach. Bardzo często stajemy przed problemem czy coś poprawić czy nie? Czy to co robimy i jak robimy jest bezpieczne? Czasami dostrzegamy problemy i rozwiązujemy je sami, ale kto ma czas aby śledzić najnowsze rozwiązania? Celem szkolenia jest omówienie zasad bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań.

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: - aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące m.in.: praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
  Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na czynniki chemiczne, w tym rakotwórcze i mutagenne, hałas, pył, mikroklimat i niewłaściwe oświetlenie miejsc pracy.
  - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczące stosowania i magazynowania odczynników chemicznych
  w laboratorium
  - Karty Charakterystyk - obowiązki użytkownika i sposób wykorzystania wymagań w praktyce
  - Standardy stosowania preparatów chemicznych podczas prac laboratoryjnych (zagrożenia, oznakowanie, środki bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej itd.)
  - Magazynowanie odczynników chemicznych
  - Utylizacja: pozostałości po analizach, przeterminowanych i niepotrzebnych odczynników,
  Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
  Analiza i okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy.
  Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii).
  Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy.
  Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy – rola ergonomii

 • tak

 • Wykłady + ćwiczenia

 • Na szkolenie zapraszamy kierowników laboratoriów, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy w laboratorium

Ekspert - Trener

Szkolenia o podobnej tematyce