16 Godzin, 2 Dni

Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Program szkolenia:
  Zarządzanie środowiskowe – teoria a praktyka
  Audyt środowiskowy jako forma oceny systemu
  zarządzania firmy:
  ocena zgodności z wymaganiami normy
  ISO14001
  ocena zgodności z wymaganiami EMAS
  ocena zgodności z wymaganiami strategii
  czystszej produkcji
  Planowanie, przygotowanie i prowadzenie audytu
  Obszary w przedsiębiorstwie wymagające audytu
  środowiskowego:
  1. Działalność administracyjna
  2. Infrastruktura
  3. Prowadzone procesy produkcyjne.
  4. Zużycia zasobów naturalnych – woda, energia
  5. Gospodarka materiałami niebezpiecznymi.
  6. Ścieki : technologiczne, chłodnicze, bytowo
  gospodarcze, opadowe roztopowe
  7. Odpady
  8. Gleba i wody gruntowe
  9. Emisje do atmosfery
  10. Hałas
  11. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom
  środowiska -plany awaryjne i ochrona
  przeciwpożarowa.
  12. Opakowania produktów.
  13. Ocena produktów w zakresie oddziaływania
  na środowisko
  14. Ocena zgodności z przepisami
  15. Otoczenie
  Opracowanie raportów i wniosków
  Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu
  środowiskowego

 • Kurs kończy się egzaminem. Pomyślne zdanie egzaminu gwarantuje otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu.

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie środowiskowe

  w firmie

  Konsultanci systemów zarządzania środowiskowego

  Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania

  środowiskowego

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Lidia Skórzak

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału

Nauk Przyrodniczych.

Ekspert Czystszej Produkcji (nr certyfikatu

30.480.962)

Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania

Środowiskiem (nr certyfikatu 457/VIIAŚ/2001)

Audytor Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu

Zarządzania (nr certyfikatu 236/AZ/2004)

Licencjonowany Rzeczoznawca – Ekspert Czystszej

Produkcji wpisany na listę rzeczoznawców Federacji

Stowarzyszeń Naukowo technicznych NOT

nr legitymacji 94/2005

Certyfikat udziału w pracach i szkoleniach

dotyczących projektów pilotażowych „ Pomoc

dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy UE w sprawie

zintegrowanego zapobiegania i ograniczania

zanieczyszczeń IPPC z dn. 29.11.02 r.

Członek Technicznej Grupy Roboczej Ministerstwa

Ochrony Środowiska

Świadectwo Autorskie nr 226726/1988 wydane przez

Urząd Patentowy- Masy powlekające

Lidia Skórzak w latach 1981 do 1988 zajmowała

stanowisko Zastępcy Kierownika Laboratorium

Badawczego w Żywieckich Zakładach Papierniczych

„SOLALI”, a przez następne dziesięć lat

pełniła funkcje Kierownika Działu Ochrony

Środowiska i Laboratorium Chemicznego oraz

Pełnomocnika Prezesa ds czystszej Produkcji

w Fabryce Śrub „Srubena” SA. Od 1998 roku

pracuje w Żywieckiej Fabryce Sprzetu Szpitalnego

FAMED SA jako Kierownik Działu Ochrony

Środowiska i Laboratorium Chemicznego,

Pełnomocnik Prezesa ds zarządzania

środowiskiem oraz Pełnomocnik Prezesa

ds. Czystszej Produkcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie

zarządzania środowiskowego w tym:

Wdrożenia systemu zarządzania

w oparciu o normę ISO 14001

oraz Rozporządzenie EMAS I oraz dostosowanie

Systemu Zarządzania Środowiskiem

do wymagań Rozporządzenia Rady i Parlamentu

Unii Europejskiej nr 761/2001/EMAS II

Przygotowanie przedsiębiorstw

do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

zgodnie z POŚ i Dyrektywą IPPC

Opracowanie Oceny Cyklu Życia

Wyrobu

Wprowadzenie nowoczesnych techologi

i rozwiązań w zakresie zarządzania

środowiskowego.

Szkolenia o podobnej tematyce