16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Asystent/Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz:
  - poznasz podstawy prawne funkcjonowania organów spółek,
  - poznasz kompetencje organów i zasady obsługi zarządu i rad nadzorczych w zakresie dokumentacji,
  - będziesz potrafiła przygotowywać i koordynować przebieg posiedzeń,
  - nauczysz się protokołowania,
  - poznasz zasady archiwizacji dokumentacji korporacyjnej,
  - będziesz potrafiła przygotowywać umowy i kontrakty,
  - dowiesz się jak zabezpieczać dokumenty i chronić tajemnice przedsiębiorstwa.

 • 1. Wstęp do szkolenia: Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej.
  2. Przepisy prawne regulujące prawne funkcjonowania spółek:
  • kodeks spółek handlowych,
  • umowa i statut - najważniejsze zapisy i ich znaczenie dla funkcjonowania spółki,
  • zgłoszenie danych do KRS - aktualizacja danych, wymagania ustawowe, opłaty,
  • jak uzyskać odpis wpisu do KRS,
  • praktyki prawno - formalne pozakodeksowe,
  • case study: najnowsze orzecznictwo.
  3. Struktura organizacyjna i prawna firmy:
  • Zarząd
   struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie,
   zwoływanie posiedzeń,
   podejmowanie uchwał - w jakich sprawach są potrzebne?
   zasady reprezentacji i zakaz konkurencji,
   odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
   mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
  • Rada Nadzorcza:
   zwoływanie posiedzeń i podejmowanie uchwał,
   kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
   uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
  • Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:
   zasady zwoływania posiedzeń,
   przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
   zaskarżenie uchwał - uprawnienia, podstawy prawne,
   postępowanie i konsekwencje,
   case study: żądanie informacji i wyjaśnień.
  4. Protokoły i uchwały. Jak zorganizować proces protokołowania?
  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie)
  • jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?
  • wymagania prawne dla protokołów - forma i zapisy,
  • kto podpisuje uchwały i protokoły,
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
  • warsztaty - tworzenia uchwał i protokołów,
  • najczęstsze błędy.
  5. Dokumentacja spółek. Jaką wiedzę musi mieć Asystentka/Assystent Zarządu?
  • rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki - zasady bezpiecznego korzystania,
  • koordynacja obiegu dokumentów,
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
  • księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia,
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
  • tajemnica przedsiębiorstwa i jak zabezpieczać dokumenty?
  6. Umowy i kontraktów w praktyce. Jak analizować umowy i kontrakty?
  • przygotowanie umów i kontraktów - zasady,
  • strony umowy, pełnomocnictwa i prokura,
  • forma umowy (ustana, pisemna, akt notarialny, elektroniczna)
  • najważniejsze zapisy w umowach (m. in. odsetki ustawowe i umowne, kary umowne, zaliczka, zadatek, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej)
  • zabezpieczenie rzeczowe i osobowe wykonania umowy (m.in. poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, itd.),
  • najczęstsze błędy w umowach i ich skutki prawne,
  • rozwiązanie i wypowiedzenie umowy,
  • dochodzenie i przedawnienie roszczeń.
  7. Regulaminy i wsparcie organów we wdrażaniu zmian w regulaminach:
  • jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
  • obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
  • jak stosować zapisy w regulaminach,
  • warsztaty - przykładowe regulaminy.
  8. Podsumowanie szkolenia dla Asystentek Zarządu.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce