14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Specyfice metod, zasad analizy i oceny sesji Assesment Centre oraz Development Centre.
  Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych.
  Informacjach dotyczących profesjonalnego pełnienia roli asesora, obserwacji asesorkiej, tworzenia notatek.
  Zasadach budowania sesji feedbackowej.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center.
  Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych.
  Tworzenia pytań i wskaźników do wybranych kompetencji.
  Badania kompetencji z dopasowaniem odpowiednich ćwiczeń.
  Tworzenia ćwiczeń weryfikujących kompetencje, potencjał.
  Tworzenia raportu cząstkowego i końcowego sesji Assessment Center lub Development Center.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.
  Udzielaniem feedbacku.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:45 – 10:30 MODUŁ I. Metoda Assessment i Development Center

  Specyfika metody AC/DC.
  Możliwości zastosowania metody w kierowaniu kapitałem ludzkim.
  Cele stosowania AC/DC w organizacji – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
  Wady oraz zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
  Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.
  10:30 – 10:45 Przerwa

  10:45 – 12:30 MODUŁ II. Role w projekcie Assessment i Development Center

  Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
  Przygotowanie oraz rola asesora.
  Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
  Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
  Odpowiedzialność asesora.
  Ocenianie i błędy oceniania.
  Fakty a interpretacje i hipotezy.
  Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:30 MODUŁ III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

  Rola kompetencji w AC/DC i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
  Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
  Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
  Typologia osobowości a profil kompetencyjny.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 16:15 MODUŁ IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

  Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
  Typy zadań. Prezentacja przykładów.
  Zasady budowania zadań.
  Tworzenie formularzy, raportów itp.
  16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.

  Uczestnik otrzyma zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.  DZIEŃ II

  09:00 – 09:10. Rozpoczęcie zajęć, przypomnienie pierwszego dnia.

  09:10 – 10:00 Omówienie zadań związanych z przygotowaniem zadań AC/DC przez uczestników.

  10:00 – 10:15 Przerwa

  10:15 – 12:30 Moduł I. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

  Matryca ćwiczeń i kompetencji do AC/DC.
  Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
  Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
  Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł II. Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

  Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
  Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
  Projektowanie sesji ACDC. Ćwiczenie indywidualne.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:45 Przygotowanie sesji Assessment i Development Center cd.

  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 15:40 MODUŁ III. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

  Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
  Zasady przekazywania informacji zwrotnej do Klienta o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.
  15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .


 • 1. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Pracownicy działów personalnych zajmujących się rekrutacjami oraz rozwojem talentów w organizacji, w tym menedżerowie HR, specjaliści, doradcy personalni i zawodowi.
  Osoby zarządzające zespołami.
  Osoby zainteresowane pozyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu Human Resources, w tym studenci oraz absolwenci.
  Właściciele firm.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce