24 Godzin, 3 Dni

Akademia Negocjatora

2 700,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • CELE

  - Poznanie prawidłowości związanych z procesem negocjacji,

  - Poznanie wiedzy dotyczącej strategii i technik negocjacyjnych,

  - Ćwiczenie umiejętności formułowania i realizowania strategii negocjacyjnych,

  - Pogłębienie posiadanej wiedzy o aspektach relacyjnych w sytuacjach negocjacji,

  - Praktyczne ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych związanych z psychologicznym rozpoznawaniem partnera negocjacji,

  - Określenie własnych zasobów jako negocjatora.

 • MODUŁ I

  ROZPOZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU I PREDYSPOZYCJI

  1. Kluczowe kompetencje negocjatora

  2. Autodiagnoza własnych predyspozycji oraz kompetencji wspomagających

  3. Kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego na bazie:

 • Typu osobowości,
 • Typu poznawczego,
 • Typu inteligencji,

  4. Jak jestem postrzegany i jakie nastawienia i zachowania wywołuję?
 • Elementy treningu interpersonalnego nastawionego na informacje zwrotne.

  5. Mój wizerunek i moja autoprezentacja

  6. Moje silne i słabe strony w roli negocjatora (osobisty SWOT)
 • Moje atuty (moje najskuteczniejsze umiejętności i zachowania),
 • Moje zainteresowania (co mnie inspiruje, a co leży poza obszarem moich preferencji i możliwości),
 • Nad czym muszę popracować - jakie kompetencje muszę doskonalić aby podnieść efektywność negocjacji.

  KOMUNIKACJA

  1. Budowanie kontaktu i relacji z klientem
 • Moja mapa świata - jak selekcjonuję informacje,
 • Moje potrzeby,
 • Moje doświadczenia i obawy - co projektuję na klienta?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.

  2. Zbieranie informacji i przedstawianie oferty
 • Słuchanie.

  3. Dostrajanie się do klienta
 • Komunikowanie się poprzez różne kanały sensoryczne,
 • Kierowanie rozmowa za pomocą pytań,
 • Argumentowanie.


  MODUŁ II

  ROZPOZNANIE PARTNERA I PROCES NEGOCJACYJNY

  1. Potrzeby deklarowane i niedeklarowanie przez partnera (uświadomione
  i nieuświadomione)

  2. Osobowość, styl poznawczy i typ inteligencji partnera

  3. Pięć elementów negocjacji: strony i ich interesy, współzależność, wspólne cele, elastyczność, zdolność podejmowania decyzji

  4. Cztery stadia procesu negocjacyjnego
 • Przygotowanie (określenie interesów stron, ustalenie priorytetów, przygotowanie argumentów, określenie BATNA)
 • Otwarcie negocjacji ( zasady, oferty wstępne, wybór stylu, określenie ram sukcesu)
 • Targowanie się (główne strategie/oparte o dane, czas, osobowość i potrzeby negocjatora, miejsce/, tworzenie wartości dodanej, rozszerzenie pola negocjacji)
 • Zakończenie negocjacji (podpisanie umowy, pułapki na końcowym etapie negocjacji)

  5. Przygotowanie do negocjacji
 • Interesy moje,
 • Interesy partnera,
 • BATNA,
 • Strategie negocjacyjne,
 • Prezentacja oferty.

  6. Konflikt jako punkt wyjścia do negocjacji
 • Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu,
 • Przyczyny, rodzaje i konsekwencje konfliktów,
 • Negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów,
 • Kreatywne myślenie jako warunek skutecznych negocjacji "wygrana - wygrana".


  MODUŁ III

  WYŻSZA SZKOŁA JAZDY W NEGOCJACJACH -
  STRATEGIE, TECHNIKI, MANIPULACJE, WYWIERANIE WPŁYWU

  1. Zespół negocjacyjny
 • Negocjacje indywidualne i zespołowe,
 • Cechy dobrego negocjatora,
 • Dobór negocjatorów i przydzielenie im ról w zespole.

  2. Pięć kroków pokonywania oporu klienta.
 • Kontrolowanie własnych emocji
 • rozpoznawanie emocji
 • rozwijanie pewności siebie
 • sposoby radzenia sobie z napięciem
 • Zrozumienie partnera
 • rodzaje trudności w kontakcie
 • przyczyny oporu
 • Skłonienie klienta do przyjęcia stylu kooperatywnego w negocjacjach
 • rozpoznanie stylów i potrzeb jako warunek negocjacji kooperatywnych
 • stymulacja do kooperacji - werbalna i niewerbalna
 • Przezwyciężanie sceptycyzmu klienta
 • kreatywne poszukiwanie obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań
 • skuteczna argumentacja
 • Utrudnienie klientowi odmowy
 • pokazanie własnej siły
 • prezentacja BATNY
 • wywieranie wpływu poprzez techniki negocjacyjne

  3. Źródła oporu klienta
 • Sylwetka trudnego klienta,
 • Analiza przyczyn oporu klienta,
 • negatywne emocje
 • nawyki negocjacyjne
 • sceptycyzm
 • poczucie przewagi
 • nieakceptacja naszych postaw, poglądów, stylu negocjowania

  4. Pułapki na końcowym etapie negocjacji
 • Najczęściej spotykane techniki nacisku,
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacji zaskoczenia.

  5. Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia wywierania wpływu,
 • Zasady wywierania wpływu.

  6. Negocjacje międzykulturowe
 • Elementy różnicujące style komunikacji w różnych kulturach,
 • Kulturowe wymiary różnic stylu negocjacji wg. Hofstede’a,
 • Style negocjacji spotykane w Polsce (Poznań-Kraków-Warszawa),
 • Autodiagnoza własnego stylu negocjacji,
 • Europejski vs. amerykański vs. azjatycki styl negocjacji,
 • Różnice w stylach komunikacji pomiędzy przedstawicielami kultur europejskich,
 • Strategie w negocjacjach międzykulturowych.

  7. Psychologiczne wskaźniki wiarygodności klienta.

  8. Superwizja trudnych sytuacji negocjacyjnych.

 • METODY PRACY

  Mini wykłady, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki dobrego słuchania i mówienia, zaczerpnięte z NLP, gry negocjacyjne, elementy treningu twórczości, interpersonalnego i relaksacyjnego, videotrening, testy i kwestionariusze, symulacje - również w j. angielskim/rosyjskim, case study. • 2700 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wisława Grabarczyk-KostkaWłaścicielka Studia Szkoleń i Promocji GRA, psycholog, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Posiada licencję Praktyka Neurolingwistycznego Programowania w Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyła 2-letni staż psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz intensywny kurs psychoterapii charakterologicznej u Jacka Santorskiego.

Ma za sobą liczne szkolenia z dziedziny komunikacji, asertywności, negocjacji, bioenergetyki, ekspresji twórczej. Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Współpracuje jako ekspert w zakresie psychologii biznesu z Gazetą Wyborczą. Wszechstronny trener, terapeuta, coach, wykładowca, doradca w dziedzinie HR oraz organizator szkoleń.Hubert SarrazinSocjolog, absolwent Podyplomowych Studiów Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, do 2004 r. dyrektor działu analiz i działu kreacji Agencji Reklamowej Gamma Promotion, konsultant w dziedzinie reklamy i promocji.

Ukończył kilkuetapowy kurs dla trenerów i menedżerów kształcenia organizowany przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i Urząd Rady Ministrów. Jest doktorantem na Wydziale Zarządzania w Katedrze Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Specjalizuje się w analizach grupy celu, badaniach klimatu organizacyjnego, projektowaniu strategii reklamowych, doradztwie w zakresie marketingu i merchandisingu. Doświadczony wykładowca i trener.

Szkolenia o podobnej tematyce