108 Godzin, 0 Dni

AKADEMIA MSR/MSSF

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce. Szkolenie polecane dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości. Szczególnie zapraszamy księgowych i głównych księgowych oraz menedżerów z firm, które są notowane lub rozpatrują możliwości wejścia na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi, stosującymi MSSF.

 • Moduł I – sprawozdanie finansowe według MSSF
  1.Wprowadzenie – zastosowanie standardów rachunkowości w Polsce i na świecie:
  • Wymogi zastosowania MSSF w Polsce
  • Podstawy prawne tworzenia MSSF/MSR oraz mechanizm wdrażania standardów do porządku prawnego UE
  • Konwergencja MSSF i US GAAP oraz dalsza ekspansja MSSF na świecie
  • Aktualne i przewidywane zmiany w MSSF
  2.Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego :
  • Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1);
  • Zmiany szacunków, zmiany polityki rachunkowości i błędy (MSR 8);
  • Zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 10);
  • Sprawozdawczość segmentów działalności (MSSF 8);
  • Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34),
  • zysk na akcję (MSR 33)
  • Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

  Moduł II - Aktywa trwałe według MSSF/MSR (18 h):
  • Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16),
  • Wartości niematerialne (MSR 38),
  • Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40),
  • Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5)
  • Utrata wartości aktywów (MSR 36)

  Moduł III Instrumenty finansowe (18 h):
  • Instrumenty finansowe: prezentacja (MSR 32)
  • Instrument finansowe: ujmowanie i wycena (MSR 39),
  • Instrumenty finansowe: ujawnianie (MSSF 7)
  • Instrumenty finansowe (MSSF 9)

  Moduł IV – aktywa obrotowe i elementy rachunku zysków i strat cz I
  • Zapasy (MSR 2) i umowy o budowę (MSR 11)
  • Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23)
  • Przychody (MSR 18),
  • Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej (MSR 20)
  • Świadczenia pracownicze (MSR19) oraz płatności w akcjach własnych (MSSF 2)

  Moduł V – aktywa obrotowe i elementy rachunku zysków i strat cz I oraz rachunek przepływów pieniężnych
  • Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe (MSR 37)
  • Różnice kursowe (MSR 21),
  • Podatek dochodowy (MSR 12)
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)

  Moduł VI Połączenia jednostek gospodarczych i skonsolidowane sprawozdania finansowe (18 h):
  • Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. (MSR 27)
  • Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (MSR 28)
  • Udziały we wspólnych przedsięwzięciach (MSR31)
  • Połączenia jednostek gospodarczych ( MSSF 3).
  • Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia o podobnej tematyce