16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

AIKIDO SPRZEDAŻY - warsztat zaawansowanych technik sprzedaży oparty na modelu Insights Discovery

8 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Diagnoza własnych silnych i słabych stron oraz obszarów potencjalnego rozwoju kompetencji sprzedażowych na bazie raportu indywidualnego analizy preferencji behawioralnych INSIGHTS® DISCOVERY
  2. Rozwój i zrozumienie samego siebie oraz tego, jak mogą postrzegać mnie partnerzy biznesowi i klienci
  3. Lepsze zrozumienie zachowań i potrzeb klientów w naszym otoczeniu biznesowym
  4. Rozpoznawanie behawioralnych stylów klientów oraz uczenie się jak efektywnie odpowiadać na ich potrzeby
  5. Poznanie zasad elastycznego rozwiązywania sytuacji trudnych i/lub konfliktowych w sprzedaży
  6. Trening zastosowania reguł i technik komunikacyjnych w procesie sprzedaży w kontakcie z klientami o zróżnicowanych stylach behawioralnych
  7. Zaplanowanie i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania rzeczywistymi kontaktami handlowymi w oparciu style behawioralne

 • 1. WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
   Agenda szkolenia i sprawy organizacyjne
   Zmapowanie indywidualnych i grupowych oczekiwań / celów rozwojowych uczestników szkolenia
   Indywidualne ćwiczenie pobudzające ekspresję typologiczną

  2. ZAŁOŻENIA PSYCHOLOGII JUNGA I GŁÓWNE ZASADY MODELU INSIGHTS®
   Percepcja a rzeczywistość - wpływ percepcji na przekonania, osądy i decyzje
   Energie kolorystyczne Insights® Discovery – cztery główne style zachowań ludzkich
   Analiza indywidualnych preferencji psychologicznych – postawy życiowe, funkcje racjonalne i irracjonalne
   Osiem typów Insights® jako kompilacja preferencji psychologicznych – jaką rolę najłatwiej realizujemy w sytuacji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezawodowej?

  3. PROFIL INDYWIDUALNY INSIGHTS® - ŚWIADOMOŚĆ OSOBISTYCH PREFERENCJI
   Prezentacja struktury raportu i sposobu interpretacji – zasady korzystania z raportu indywidualnego
   Analiza indywidualna raportów Insights® uczestników (ekspozycja rozdziału „Skuteczna sprzedaż”)

  4. ROZPOZNAWANIE STYLÓW INSIGHTS® - WIEDZA O PREFERENCJACH KLIENTÓW
   Rozpoznawanie stylów – metody i wskazówki do identyfikacji stylów zachowań klientów
   Ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu stylów na bazie tzw. „czystych stylów” oraz tzw. „stylów rzeczywistych” (analiza
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemateriału DVD oraz prezentacji na żywo – symulacje różnych typów)

  5. AIKIDO PSRZEDAŻY, CZYLI WYKORZYSTANIE RÓŻNIC TYPOLOGICZNYCH W SPRZEDAŻY
   Adaptacja, akomodacja i elastyczność, czyli AIKIDO SPRZEDAŻY – etapy dochodzenia do większej skuteczności
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekomunikacyjnej i relacyjnej z klientami o innych stylach
   Interakcje między różnymi stylami – strategie dostosowania i przezwyciężania wątpliwości w kontakcie z każdym ze stylów,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniereguły typologicznego wywierania wpływu
   Korzyści z dostrajania się do klientów reprezentującego inny styl i konsekwencje pominięcia odmienności potrzeb
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekomunikacyjnych
   Granice dostosowywania się do odmiennych stylów

  6. STYLE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW - JAK BUDOWAĆ RELACJĘ W SYTUACJI TRUDNEJ?
   Źródła powstawania konfliktów i style rozwiązywania konfliktów – mini wykład
   Elastyczna praca w konflikcie – taktyczne rekomendacje dla stylu AIKIDO w biznesie
   Radzenie sobie z trudnymi/agresywnymi zagrywkami partnerów biznesowych – mini cases
   Budowanie taktyk neutralizujących trudne zagrywki komunikacyjne
   Trening zastosowania taktyk neutralizowania trudnych zagrywek komunikacyjnych – ćwiczenia symultaniczne

  7. TRENING KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ
   Narzędzia komunikacyjne w praktyce – intensywny trening wykorzystania metodologii Insights® Discovery do codziennych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniesytuacji komunikacyjnych uczestników szkolenia, takich jak: rozpoznawanie potrzeb klienta, prezentowanie oferty
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniehandlowej, praca z zastrzeżeniami, poszukiwanie feedbacku, zamykanie i prośba o referencje
   Rozegranie / przećwiczenie rożnych sytuacji komunikacyjnych zgłoszonych na gorąco przez uczestników szkolenia –
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekonsultacja rozwiązań do trudnych sytuacji typologicznych

  8. TYPOLOGICZNE ŚCIEŻKI SPRZEDAŻY I ARGUMENTERY
   Zbudowanie TYPOLOGICZNYCH ŚCIEŻEK SPRZEDAŻY zgodnych ze specyfiką sprzedaży uczestników szkolenia
   Zbudowanie TYPOLOGICZNYCH ARGUMENTERÓW SPRZEDAŻOWYCH zgodnych ze specyfiką sprzedaży uczestników

  9. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
   Podsumowanie szkolenia – typologiczne feedbacki
   Zadanie Wdrożeniowe – w tym dokończenie „typologicznych ścieżek sprzedaży” i „argumenterów sprzedaży”
   Rozdanie certyfikatów

  ________________________________________________________________________________________
  10. DZIAŁANIE PO SZKOLENIU (OK. 30 DNI PO SESJI)
   Kontakt trenera z uczestnikiem (telefon lub spotkanie) – omówienie wdrożenia
   Kontakt trenera z przełożonym uczestnika – omówienie wdrożenia

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Athlon Development

 • Projekt szkoleniowy jest prowadzony zróżnicowanymi metodami.

  7 dni przed sesją szkoleniową uczestnicy wypełniają ankietę on-line, na bazie której wygenerowane zostaną indywidualne raporty preferencji behawioralnych Insights® Discovery, zawierające m.in. rozdział "Skuteczna Sprzedaż". Raporty są przekazywane uczestnikom w połowie 1-go dnia szkolenia i analizowane.

  Sesja szkoleniowa zawiera elementy wykładowe, wiele ćwiczeń rozwijających percepcję komunikacyjną i umiejętności obserwacyjno - diagnostyczne, liczne ćwiczenia treningowe związane ze stosowaniem nowo poznanej wiedzy w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, ćwiczenia w podgrupach zorientowane na produkcję materiału przydatnego w realnym i specyficznym środowisku biznesowym.

  Proces szkoleniowy kontynuowany jest po zakończeniu sesji szkoleniowej poprzez grupowe i indywidualne zadania wdrożeniowe przekazane uczestnikom na zakończenie sesji szkoleniowej.

  Ważnym elementem procesu szkoleniowego jest komunikacja z Przełożonymi uczestników szkolenia, którzy mają wiedzę o zakresie odbytego szkolenia, postawionych celach, zakresie zadania wdrożeniowego i oczekiwanych rezultatach kompetencyjne.

  Projekt prowadzony jest zgodnie z metodologią projektowania i ewaluacji procesów edukacyjnych The Kirkpatrick Four Levels Evaluation®.

 • Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za nawiązywanie, prowadzenie i utrzymywanie kontaktów handlowych z biznesowymi lub detalicznymi Klientami firmy. Zarówno osoby o dużym doświadczeniu biznesowym, jak i stosunkowo młodzi adepci sztuki handlowej, znajdą w tym szkoleniu unikalną wiedzę na swój własny temat oraz wiele praktycznych narzędzi, które z powodzeniem będą mogli wdrożyć do swojej realności biznesowej.
  Szkolenie było z sukcesem prowadzone dla wielu firm, w wielu branżach i na wielu poziomach złożoności procesów sprzedaży i serwisów oferowanych klientom.

 • 8900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 60 dni po szkoleniu

 • Cena szkolenia zawiera poprowadzenie warsztatu oraz materiały szkoleniowe. Cena szkolenia nie zawiera raportów diagnostycznych Insights Discovery, które są wyceniane zgodnie z zamówieniem Klienta (w zależności od wielkości zamówienia oraz wybranych rozdziałów diagnostycznych). Końcowa wycena szkolenia zależy od wielkości projektu i zakresu działań wspierających wdrożenie, tzn. 1. wielkości grup szkoleniowych, 2. liczby przeprowadzonych sesji szkoleniowych, 3. liczby sesji Follow up, 4. liczby indywidualnych sesji wdrożeniowych, 5. zakresu wsparcia i konsultacji dla Menedżerów uczestników szkolenia.

Mariusz Matusiak

Szkolenia o podobnej tematyce