14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – OBOWIĄZKI W PRAKTYCE

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie się z przepisami Rozporządzenia UE jak również przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

 • Szkolenie ma na celu zapoznanie się z przepisami Rozporządzenia UE jak również przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

  Korzyści dla uczestników:
  Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie IOD skierowane jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak też Administratorów Danych Osobowych (ADO).


  PROGRAM SZKOLENIA


  I DZIEŃ

  Co to jest RODO?

  Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

  dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową
  kategorie danych osobowych
  przetwarzanie danych
  administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny
  Zasady przetwarzania danych

  zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
  zasada minimalizacji danych,
  zasada prawidłowości danych,
  zasada ograniczenia przechowania danych,
  zasada integralności i poufności danych,
  zasada rozliczalności
  RODO a legalność przetwarzania danych

  Realizacja obowiązku informacyjnego

  Prawa osób których dane dotyczą

  prawo do przejrzystości danych
  prawo dostępu do danych
  prawo sprostowania danych
  prawo do usunięcia danych
  prawo do ograniczenia przetwarzania
  prawo do przenoszenia danych
  prawo do sprzeciwu
  prawo związane z profilowaniem
  Obowiązki Administratora Danych Osobowych

  rejestrowanie czynności przetwarzania danych
  zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
  zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
  zabezpieczenie danych osobowych
  Inspektor Ochrony Danych

  kiedy należy wyznaczyć IOD
  kto może zostać a kto nie IOD
  status IOD
  obowiązki IOD:
  informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
  nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
  szkolenia
  audyty
  współpraca z organem nadzorczym
  pełnie funkcji punktu kontaktowego
  konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych


  II DZIEŃ

  Co to jest zagrożenie

  Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

  Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa

  Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk
  Omówienie przykładowych polityk:
  Polityka stosowania urządzeń mobilnych
  Polityka czystego biurka i czystego ekranu
  Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi
  Polityka kontroli dostępu do danych osobowych
  Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych
  Polityka przesyłania danych osobowych
  Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych
  Upoważnienia
  Ewidencje
  Oświadczenia
  Rejestr czynności przetwarzania

  Klauzula informacyjna

  Klauzula zgody

  Audyty – wskazówki jak prowadzić na co zwrócić uwagę  Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń i wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie IOD skierowane jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak też Administratorów Danych Osobowych (ADO).

Szkolenia o podobnej tematyce