16 Godzin, 2 Dni

RODO – nowe prawo ochrony danych osobowych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Krótko o szkoleniu:
  Nadchodzi nowa era ochrony danych osobowych, przygotuj się i bądź gotowy na zmiany.

  Korzyści ze szkolenia:
  1. Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej zmian jakie stoją przed organizacją w związku z wejściem w życie RODO
  2. Merytoryczne przygotowanie do wdrożenia i stosowania RODO.
  3. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad przetwarzania danych.
  4. Nabycie wiedzy dotyczącej nowych obowiązków administratora danych i podmiotu przetwarzającego (procesora).
  5. Nabycie kompetencji w zakresie piastowania stanowiska Inspektora Ochrony Danych.

  Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:
  1. Umiejętność identyfikowania i klasyfikowania danych osobowych
  2. Umiejętność przygotowania instruktażu dotyczącego zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
  3. Sporządzania listy kontrolnej w zakresie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.
  4. Identyfikowania zagrożeń i podatności w procesie analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji
  5. Sporządzania wymaganej klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej w kontekście przetwarzania danych.
  6. Właściwego reagowania na incydent bezpieczeństwa informacji.
  7. Sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 • DZIEŃ – I
  1. Dziś i jutro - charakterystyka źródeł prawa ochrony danych osobowych.
  • System prawa ochrony danych osobowych – stan obecny.
  • Sytuacja prawna po wejściu w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  Cel sesji: Porównanie sytuacji prawnej przed i po wejściu w życie RODO.
  Metody: Mini wykład, dyskusja, analiza orzecznictwa.
  Przykładowe ćwiczenia:

  2. Podstawowe pojęcia prawne ochrony danych osobowych.
  • Dane osobowe – jak je interpretować?
  • Przetwarzanie danych osobowych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja a anonimizacja.
  • Zbiór danych osobowych.
  • Administrator a podmiot przetwarzający.
  • Odbiorca danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Naruszenie ochrony danych osobowych.
  • Organ nadzorczy.
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Cel sesji: Charakterystyka podstawowych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych, zaakcentowanie cech charakterystycznych z punktu widzenia przetwarzania danych. Nabycie przez uczestników umiejętności identyfikowania danych osobowych.
  Metody: Analiza przypadków, rozsypanka, wykład z prezentacją.
  Przykładowe ćwiczenia: (Znajdź dane osobowe, czy to zbiór danych osobowych?, – analiza przypadków, rozsypanka)

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości.
  • Ograniczenia czasowego.
  • Adekwatności.
  • Prawidłowości.
  • Integralności.
  • Poufności.
  • Rozliczalności.
  Cel sesji: Charakterystyka zasad przetwarzania danych. Uświadomienie uczestnikom szkolenia wagi zasad w procesie przetwarzania danych.
  Metody: studium przypadku, dyskusja, wykład z prezentacją.
  Przykładowe ćwiczenia: (Wskaż jaką zasadę naruszono?)

  4. Przesłanki przetwarzania danych osobowych.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych.
  • Przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe).
  Cel sesji: Omówienie i charakterystyka podstaw przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, w zestawieniu z obecnie obowiązującymi przesłankami przetwarzania danych. Przećwiczenie przygotowywania klauzuli zgodny na przetwarzania danych osobowych.
  Metody: Praca w małych grupach, dyskusja, wykład z prezentacją.
  Przykładowe ćwiczenia: (Przygotowywanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych)

  5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe.
  • Prawo do informacji.
  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu.
  • Prawo do ograniczenia profilowania.
  Cel sesji: Omówienie praw podmiotowych w zakresie ochrony danych osobowych. Praktyczne przećwiczenie sporządzania klauzuli informacyjnej
  Metody: Praca w małych grupach, dyskusja, pytania i odpowiedzi, wykład z prezentacją.
  Przykładowe ćwiczenia: (Grupowe wypracowywanie klauzuli informacyjnej.)

  6. Status prawny, zadania i obowiązki administratora danych.
  • Czy jestem administratorem danych?
  • Wyzwania stojące przed podmiotami przetwarzającymi dane osobowe.
  • Privacy by design, privacy by default – ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
  • Współadministratorzy.
  • Podmiot przetwarzający.
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania.
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu
  ochrony danych osobowych.
  Cel sesji: Charakterystyka obowiązków administratora danych wynikających z RODO. Praktyczne przećwiczenie sporządzania rejestru przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania danych, zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
  Metody: Mini wykład, Praca w małych grupach, Studium przypadku.
  Przykładowe ćwiczenia: (budowanie rejestru czynności przetwarzania, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych.)

  7. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
  • Analiza ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych.
  • Zatwierdzone kodeksy postępowania.
  • Mechanizmy certyfikacji.
  • Ocena skutków ochrony danych.
  • Konsultacje z organem nadzorczym.
  Cel sesji: Charakterystyka wybranych elementów szacowania ryzyka, identyfikowanie zagrożeń i podatności, Wykład z prezentacją.
  Metody: Burza mózgów – klastrowanie pomysłów.
  Przykładowe ćwiczenia: (identyfikowanie zagrożeń – klastrowanie, mikro analiza ryzyka).

  DZIEŃ – II
  1. Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych.
  • Kiedy ABI może zostać Inspektorem Ochrony Danych.
  • Status Inspektora Ochrony Danych.
  • Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych – obowiązek czy uprawnienie?
  • Inspektor Ochrony Danych w grupie przedsiębiorstw.
  • Zadania Inspektora Ochrony Danych
  Cel sesji: Charakterystyka statusu Inspektora Ochrony Danych.
  Metody: Dyskusja, praca w małych grupach.
  Przykładowe ćwiczenia: (ABI a IOD wskaż podobieństwa i różnice.)

  2. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  • Ogólne zasady przekazywania danych do państw trzecich.
  • Przetwarzanie na zasadzie odpowiedniego poziomu ochrony.
  • Przetwarzanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.
  • Wiążące reguły korporacyjne.
  • Wyjątki w szczególnych sytuacjach.
  Cel sesji: Charakterystyka problematyki przekazywania danych do państw trzecich.
  Metody: Praca w małych grupach, wykład z prezentacją.
  Przykładowe ćwiczenia: (Tworzenie ramowych reguł korporacyjnych.)

  3. Organ ochrony danych.
  • Pojęcie organu nadzorczego.
  • Właściwość i zadania organów nadzorczych.
  • Uprawnienia organów nadzorczych.
  • Współpraca organów nadzorczych.
  Cel sesji: Charakterystyka statusu prawnego organu nadzorczego, porównanie z obecnym GIODO.
  Metody: Wykład z prezentacją, dyskusja.
  Przykładowe ćwiczenia:

  4. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.
  • Prawa osoby której dane dotyczą.
  - Wniesienia skargi;
  - Skutecznego środka ochrony prawnej przeciwko organowi nadzorczemu;
  - Skutecznego środka ochrony prawnej przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.
  • Reprezentowanie osób, których dane dotyczą.
  • Zawieszenie postępowania.
  • Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność.
  • Warunki administracyjnych kar pieniężnych.
  • Sankcje za naruszenie Rozporządzenia.
  Cel sesji: Charakterystyka środków ochrony prawnej i ich skutków.
  Metody: Wykład z prezentacją, dyskusja.
  Przykładowe ćwiczenia:

  5. Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Przetwarzanie a wolność wypowiedzi.
  • Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych.
  • Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia.
  Cel sesji: Charakterystyka, analiza i omówienie wybranych sytuacji szczególnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  Metody: Wykład z prezentacją, analiza orzecznictwa, dyskusja.
  Przykładowe ćwiczenia:

  6. Jak skutecznie wdrażać RODO w firmie.
  • Etapy wdrażania Rozporządzenia.
  • Metodyka dokonywania sprawdzeń przetwarzania danych.
  • Szkolenie pracowników/ działania profilaktyczne.
  Cel sesji: Praktyczne przygotowanie do prowadzenia działań audytowych oraz prowadzenia czynności edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji w związku z wdrażaniem RODO.
  Metody: Wykład z prezentacją, praca w małych grupach, demonstracja, odgrywanie ról.
  Przykładowe ćwiczenia: (warsztat szkoleniowca, budowanie poradnika audytora )

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Analiza orzecznictwa, Analiza przypadku (Case Study), Burza mózgów, Ćwiczenia indywidualne, zadania, Demonstracje i pokazy, Dyskusja. Pytania i odpowiedzi, Rozwiązywanie kazusów, Scenki z odgrywaniem ról, Wykład z prezentacją.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej jak i pracowników sektora prywatnego, którzy staną przed wyzwaniem wdrożenia w organizacji nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z tego tematu. Uniwersalny charakter szkolenia powoduje, iż uczestnikami szkolenia z powodzeniem mogą być osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tematyce bezpieczeństwa informacji jak i osoby, które piastują w chwili obecnej funkcję ABI i pretendują do roli Inspektora Ochrony Danych. Z racji poruszanych zagadnień, szkolenie adresowane jest także do osób piastujących stanowiska kierownicze, pracowników pionów kadrowych oraz wszystkich gestorów procesów przetwarzania danych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dariusz Janiak. Z wykształcenia ekonomista i prawnik od ponad dwudziestu lat zawodowo związany z administracją publiczną. Absolwent m.in. studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych realizowanych we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Podczas swojej pracy zawodowej, realizuje zadania z obszaru ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Praktyk w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia o podobnej tematyce