6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 30

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

więcej terminów () mniej terminów
 • 30 września 2016 r. upłynął termin transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

  Kluczowe zmiany polskich przepisów w tym zakresie wejdą w życie jednak dopiero 1 stycznia 2018.

  Wraz z nimi zostanie gruntownie przebudowana tzw. procedura oświadczeniowa i bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy.

 • 1. Ruch bezwizowy dla Mołdawii, Ukrainy itd.

  2. Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, opłaty)

  3. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować

  4. Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”

  5. Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów

  7. Obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

  8. Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

  9. Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

  10. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

  11. Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

  12. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2015

  13. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

  14. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

  15. Jakie są zasady zatrudniania pracowników z zagranicy w Polsce – regulacje 2014?

  16. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy

  17. Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?

  18. Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)

  19. W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?

  20. W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?

  21. Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?

  22. Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

  23. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
  24. Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
  25. Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?
  26. Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenia na pracę?
  27. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

 • tak

 • wykład, dyskusja

 • Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Radca prawny i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Szkolenia o podobnej tematyce