16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

Zakopane Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis i cele
  Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom - nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego, komórki kadrowej oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych.
  Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania stosunku pracy, doboru form wynagradzania za pracę, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy, jak również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących, które wskazują rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.
  Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów i specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego prawa pracy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania zatrudnieniem.
  Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2018 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.

  Korzyści dla uczestników
  • ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
  • wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
  • umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
  • doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
  • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

 • 1. Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
  • potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
  • pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych.
  • informacje o niekaralności,
  • jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
  • dostępność i zakres stosowania umowy na czas próby,
  • praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony,
  • umowy na zastępstwo po zmianach przepisów,
  • zatrudnienie w warunkach telepracy,
  • umowa na czas nieokreślony.
  • obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
  • prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych,
  • forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów,
  • zmiany w zatrudnianiu młodocianych od września 2018 roku,
  • nowe okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
  • warunki korzystania ze skróconego okresu przechowywania akt i elektronicznej formy dokumentacji od 2019 roku.

  2. Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
  • gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy,
  • czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika,
  • wymiar czasu pracy w 2018 roku,
  • normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym,
  • systemy i rozkłady czasu pracy:
  • podstawowy a równoważny system czasu pracy,
  • czas pracy w ruchu ciągłym,
  • czas pracy w skróconych normach czasu pracy,
  • zadaniowy / nienormowany czas pracy,
  • przerywany czas pracy,
  • system pracy weekendowej,
  • ruchomy czas pracy,
  • indywidualny rozkład czasu pracy,
  • konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy.
  • rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego,
  • przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy,
  • ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach),
  • praca w porze nocnej,
  • zarządzanie limitami nadgodzin:
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
  • praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
  • rekompensowanie pracy w nadgodzinach.
  • praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata,
  • zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące od marca 2018 roku,
  • czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne,
  • dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  • czas pracy pracownika niepełnosprawnego,
  • czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy,
  • czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez,
  • obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki.

  3. Problematyka urlopów pracowniczych w 2018 roku:
  • efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
  • uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych,
  • udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
  • urlop w wymiarze podstawowym,
  • urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze,
  • urlop w dodatkowym miejscu pracy.
  • konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego,
  • przesunięcie terminu urlopu,
  • odwołanie pracownika z urlopu,
  • szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop"),
  • specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”,
  • wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop,
  • szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
  • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
  • praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego,
  • opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części.
  • urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy,
  • inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe,
  • skuteczność wnioskowania pracowników o urlop pracowniczy,
  • planowane zmiany w urlopach pracowniczych 2018/2019.

  4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych. Wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach.

  5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
  • RODOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienowe obowiązki dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące od 25 maja 2018 roku,
  • praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
  • prawidłowego zatrudniania pracowników,
  • organizowania i kierowania procesem pracy,
  • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników.
  • odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
  • zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu komputerów / miejsc pracy, kontroli osobistej / stanu trzeźwości / rewizji a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika po zmianie przepisów,
  • procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie,
  • pracodawca wobec roszczeń ze stosunku pracy.

  6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
  • dyspozycja i podporządkowanie,
  • lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej,
  • obowiązek dbałości o dobro pracodawcy,
  • obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych,
  • należyta staranność,
  • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
  • wymogi formalne udzielenia kary porządkowej,
  • sprzeciw od kary porządkowej,
  • uznanie kary porządkowej za niebyłą,
  • kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez.
  • odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
  • za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
  • za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia,
  • wina umyślna i nieumyślna pracownika.

  7. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:
  • prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy,
  • wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy),
  • dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej,
  • prawne aspekty oceny podwładnych.

  8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
  • czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym,
  • zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

  9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
  • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem,
  • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem jednej ze stron,
  • bez wypowiedzenia,
  • wypowiedzeniem zmieniającym,
  • z przyczyn niedotyczących pracownika - jak korzystać z grupowych i indywidualnych zwolnień pracowników..
  • okresy wypowiedzenia po zmianach,
  • jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
  • czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
  • ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna,
  • nowy wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika.
  • kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat,
  • przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
  • negatywna ocena pracy,
  • utrata zaufania,
  • działalność konkurencyjna,
  • przyczyny niezawinione,
  • uwzględnianie interesów pracodawcy.
  • świadectwo pracy na nowych zasadach od 2017 roku,
  • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

  10. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku.

  11. Zmiany w wypłacie wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku:
  • roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika.

  12. Planowane i projektowane zmiany w zatrudnianiu pracowników w 2019 roku:
  • projekty zmian w obowiązującym kodeksie pracy,
  • propozycje projektów nowych kodeksów pracy powołanej przez rząd KKPP,
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.

 • ukończenia szkolenia

 • • pracodawcy,
  • kadra kierownicza,
  • menedżerowie personalni,
  • menedżerowie produkcji zarządzający pracą pracowników.

 • 1 190,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce