6 Godzin, 1 Dni

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów – nowe obowiązki przedsiębiorców od 18.04.2017 r.

Warszawa Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązują przepisy nowej Ustawy o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym szczegółowo przedstawimy nowe obowiązki przedsiębiorców, zasady odpowiedzialności i sposób rejestracji dla potrzeb dostępu do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).

  Przepisy obowiązującej od 18 kwietnia b.r. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów mają zasadnicze znaczenie dla polskich przedsiębiorców, w tym z sektora transportu drogowego i obrotu towarami podlegającemu podatkowi VAT i akcyzowemu. Przepisy tej ustawy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez powiązanie obrotu fakturowego z kontrolą faktycznego przemieszczania towarów. Nowa regulacja określa bowiem zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku VAT lub akcyzowego i (uszczuplenia podatkowe), a także wprowadza odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.

  Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wszystkich przepisów prawnych, składających się na tzw. „pakiet drogowy” w zakresie walki z uszczupleniem podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym omówienie przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, tj.:
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 789),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 787),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 780).

  Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie instrukcja rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dla potrzeb zgłoszeń do rejestru SENT i nowa usługa „e-Przewóz”, a także sposób wypełniania formularzy do Systemu Monitorowania Przewozu Towarów (SENT).

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:
  • zasad prowadzenia systemu monitoringu i rejestru zgłoszeń,
  • zakresu podmiotowego systemu i nałożonych na przedsiębiorców nowych obowiązków,
  • trybu prowadzenia kontroli i możliwych sankcji za stwierdzone naruszenia,
  • praktycznych aspektów funkcjonowania SENT.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/system_monitorowania_drogowego_towarow_2017smt

 • 1. Potrzeba, cel i charakter nowych regulacji prawnych wprowadzających „pakiet drogowy” o SENT:
  o przebieg procesu legislacyjnego dot. ustawy o z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,
  o potrzeba wprowadzenia „pakietu drogowego”,
  o systemy monitorowania przewozu towarów w innych państwach UE,
  o zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

  2. Definicje legalne pojęć składających się na „słowniczek” ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów: kierujący, nadawca towaru, odbiorca towaru, podmiot odbierający, podmiot wysyłający, przewoźnik, numer referencyjny, przewóz towaru, środek transportu, zgłoszenie, itd.

  3. Zasady prowadzenia SENT i wykaz towarów objętych tym systemem:
  o kody CN stosowane w przypadku przewozu towarów przez terytorium kraju i dla wyrobów akcyzowych,
  o nomenklatura scalona oraz Polska klasyfikacja towarów i usług,
  o lista towarów objętych SENT,
  o możliwość rozszerzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów katalogu towarów, których przewóz objęty jest systemem monitorowania drogowego,
  o lista towarów wyłączona spod SENT – wyłączenia przedmiotowe, ilościowe oraz podmiotowe.

  4. Rejestr zgłoszeń jako środek techniczny służący monitorowaniu drogowego przewozu towarów:
  o organ prowadzący rejestr, zakres gromadzonych danych w rejestrze i okres ich przechowywania;
  o dokonywanie rejestracji i aktualizacji zgłoszeń do rejestru;
  o numer referencyjny;
  o obowiązki podmiotów w zakresie zgłoszeń i aktualizacji danych w rejestrze.

  5. Wypełnianie formularzy do Systemu Monitorowania Przewozu Towarów – SENT:
  o rejestracja przez podmiot wysyłający w przypadku przewozu towarów rozpoczynającego się na terytorium Polski – wypełnianie zgłoszenia, aktualizacja, anulowanie, zamknięcie zgłoszenia a także sprawdzenie statusu przez podmiot wysyłający, odbierający, przewoźnika;
  o rejestracja przez podmiot odbierający w przypadku przewozu towarów kończącego się na terytorium Polski – wypełnianie zgłoszenia aktualizacja, anulowanie, zamknięcie zgłoszenia a także sprawdzenie statusu przez podmiot odbierający lub przewoźnika,
  o rejestracja przewozu towarów przez przewoźnika dla przewozu rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski – wypełnianie zgłoszenia, aktualizacja, anulowanie, zamknięcie zgłoszenia, sprawdzenie statusu przez przewoźnika,
  o sprawdzenie statusu zgłoszenia przewozu przez kierującego środkiem transportu lub przewoźnika.

  6. Instrukcja rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i usługa „e-Przewóz”:
  o sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych),
  o sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń,
  o organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń,
  o wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami.

  7. Kontrola przewozu towarów w ramach SENT:
  o zakres kontroli, organy uprawnione do kontroli, tryb kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego,
  o sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów - zamieszczenie w rejestrze zgłoszeń adnotacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli, oraz adnotacji o dokonanym pobraniu próbki towaru, zatrzymaniu środka transportu lub towaru, nałożeniu zamknięć urzędowych itp., a także sporządzenie protokołu z kontroli,
  o wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli drogowego przewozu towarów – protokół kontroli, protokół pobrania próbki towaru, pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej, pokwitowanie zatrzymania środka transportu.

  8. Sankcje:
  o rodzaje naruszeń, rodzaje i wysokość kar, tryb nakładania, właściwość organów, podmioty ponoszące odpowiedzialność, przesłanki zwolnienia się od odpowiedzialności,
  o data wejścia w życie przepisów o sankcjach.

  9. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie kierujemy do:
  • podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów (SENT) - zarówno do kadry kierowniczej jak i specjalistów, pracowników administracyjnych, kierowców, spedytorów, dyspozytorów, księgowych, radców prawnych,
  • pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie SENT jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów o SENT,
  • a także innych osób, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą SENT, jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci.

 • 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.

Ekspert w zakresie systemu SENT, pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, z wieloletnim doświadczeniem w służbach celnych.

Szkolenia o podobnej tematyce