8 Godzin, 3 Dni

SCM. Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - szkolenie w fabryce

Niepołomice Trwa nabór 3 300,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
  • Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
  • Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
  - prognozowania i zarządzania popytem,
  - nadrzędnego planowania zasobów,
  - planowania zapotrzebowania materiałowego,
  - szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
  - harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
  - ciągłego doskonalenia.

 • SCM jest szkoleniem otwierającym kurs Focused Supply Chain w oparciu o program APICS POM (Principles od Operations Management), poświęconym najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS*(American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.

  Główne sesje szkolenia:

  • Wstęp do Zarządzania Łańcuchem Dostaw
  • Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
  • Planowanie Sprzedaży i Operacji ( S&OP)
  • Główny harmonogram produkcji( MPS)
  • Planowanie Potrzeb Materiałowych( MRP)
  • Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
  • Lean/JiT
  • Teoria Ograniczeń

  Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach POM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe SCM. Termin „podstawowe” nie oznacza tutaj bynajmniej zakresu wiedzy trywialnej, nadającej się – jak mogłoby się wydawać – kształceniu jedynie początkujących specjalistów logistyki, produkcji czy też jakości. SCM jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

  Zręby tej szerokiej wiedzy, nie tylko są nieodzowne w procesie jej pogłębiania na kolejnych etapach kursu, ale umożliwiają zrozumienie istoty zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi w sposób systemowy. SCM pokazuje, w jaki sposób zaplanować strategię firmy na najwyższym poziomie jej hierarchii organizacyjnej, a następnie konsekwentnie ją realizować w codziennej pracy, we wszystkich jej działach tak, aby cele biznes planu były realizowane na wszystkich poziomach hierarchii, w sposób rutynowy. W sposób, zapewniający powtarzalne osiąganie najwyższych wskaźników produktywności realizowanych procesów oraz redukowanie wszelkich przejawów marnotrawstwa do możliwie najniższego poziomu.

  Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami: materiałów, informacji, praw własności, itd. w łańcuchu dostaw, w szczególności zaś, w jego ogniwie produkcyjnym, zawarte w szkoleniu SCM, ma na celu skierowanie uwagi słuchaczy nie tyle na indywidualne rozwiązania wybranych problemów, co na wagę rozwiązania systemowego ogólnego problemu – efektywnego wykorzystania ograniczonych, ze swojej natury, zasobów przedsiębiorstwa, w celu optymalnej realizacji założonych celów. SCM uczy zatem nie tyle, jak gasić wybuchające wciąż na nowo pożary w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

  Opracowanie i wdrożenie tego systemu nigdy nie jest łatwe i szybkie. Chociaż uczymy wspólnych dla wszystkich uczestników biznesu podstaw i zasad podejmowania decyzji w obszarze zarządzania zasobami, indywidualne rozwiązania dla poszczególnych przedsiębiorstw każdorazowo wymagają napisania scenariusza projektu na nowo. Bez wiedzy proponowanej w ramach kursu , a w szczególności, bez zrozumienia istoty planowania i sterowania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi zasobami firmy (MRPII - Manufacturing Resources Planning), efektywna koordynacja takiego projektu wydaje się być niemożliwa. Mówiąc o wdrożeniu zintegrowanego systemu MRPII nie mamy, bynajmniej, na myśli zakupu i implementacji oprogramowania wspomagającego proces, gdyż problem jest dalece bardziej złożony. Nasza praktyka wielokrotnie pokazała, że opanowanie wiedzy podstawowej kursu przez organizację staje się jednocześnie początkiem znacznie szerzej zakrojonych działań w firmie, mających na celu zbudowanie rozwiązania systemowego, zapewniającego nie tylko osiąganie założonych celów bieżących, ale przede wszystkim umożliwiającego rozwój firmy i utrzymanie zdobytego sukcesu w przyszłości. Stąd szkolenie SCM, aczkolwiek skierowane do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd., w sposób szczególny jest adresowane do najwyższego kierownictwa firmy.

 • APICS

 • 3 300,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce