8 Godzin, 3 Dni

grupa max. 18

MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele i korzyści:

  • Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
  • Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
  • Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
  • Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (S&OP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania S&OP.
  • Opanowanie umiejętności budowania planu S&OP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
  • Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji MPS oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznes planu.
  • Poznanie zasadniczych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione aby tę przewagę utrzymać.
  • Opanowanie dobrych praktyk w zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji MPS.

 • Absolwenci szkolenia podstawowego – SCM – Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – z zakresu planowania procesów w łańcuchu dostaw oraz sterowania ich przebiegiem, najprawdopodobniej skorygowali już nieco dotychczasową perspektywę postrzegania problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją. Ośmielamy się tak twierdzić na podstawie naszych licznych obserwacji z odbytych szkoleń i zrealizowanych projektów. Zdają się one potwierdzać tezę, że próby zdefiniowania wspomnianych problemów oraz zidentyfikowania przyczyn ewentualnych niepowodzeń, czy też niedostatecznej jakości planowania, najczęściej są podejmowane w ramach zbyt wąskiego obszaru działalności firmy, np. w ramach wybranych stanowisk, określonego pakietu kompetencji i odpowiedzialności lub co najwyżej, w granicach działów firmy.

  Główne tematy sesji:

  • Prognozowanie popytu
  • Zarządzanie popytem i obsługą klienta
  • Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
  • Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
  • Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
  • Kontrola planu i mierzenie realizacji

 • APICS

Szkolenia o podobnej tematyce