14 Godzin, 2 Dni

Program zapewnienia jakości kontroli w świetle wymogów ustawowych oraz standardów kontroli w administracji rządowej – warsztaty

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Obowiązek posiadania Programu zapewnienia jakości kontroli wynika bezpośrednio ze Standardów kontroli w administracji rządowej wydanych na podstawie Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011r. Stosownie do zapisów punktu 3.9 Standardów pierwsze oceny zewnętrzne powinny mieć miejsce nie później niż po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy czyli już w tym roku. Wyniki ocen spełniania przez komórkę do spraw kontroli wymogów przywołanej ustawy oraz standardów wydanych na jej podstawie będą przekazywane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proponowane szkolenie specjalistyczne pomoże Państwu w realizacji powyższego obowiązku dokonywania udokumentowanej oceny jakości przeprowadzanych kontroli.

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych rozwiązań umożliwiających wykonanie obowiązku posiadania Programu zapewnienia jakości kontroli – wskazanego w standardach wydanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.

 • Główne wymogi ( kryteria oceny jakości) procesu kontroli wynikające
  z zapisów ustawowych oraz standardów kontroli w administracji rządowej

  Planowanie,
  Wykonywanie zadania,
  Przekazywanie wyników,
  Monitorowanie wykonania wniosków/zaleceń.

  Kryteria / mierniki oceny jakości kontroli –standardy międzynarodowe
  Zastosowanie modelu COSO III – prezentacja tabel służących do oceny działalności w ramach monitoringu
  Wykorzystanie wytycznych do Międzynarodowe Standardy Audytu IIA(poradniki) –Program zapewnienia jakości audytu/kontroli –wskazówki praktyczne

  Wybrane narzędzia i techniki służące do zarządzania jakością
  Diagram przebiegu procesu (flow-chart)
  Arkusz kontrolny
  Diagram przyczynowo skutkowy

  Opracowywanie spójnego programu zapewniania jakości kontroli
  Sposób przeprowadzania oceny wewnętrznej
  Bieżący monitoring ( listy kontrolne, ankiety pokontrolne itp.)
  Przeglądy okresowe: (środki nadzoru, samoocena, audyt wewnętrzny– ocena partnerska, benchmarking)
  Ocena zewnętrzna
  Samoocena z niezależna walidacją
  Przegląd partnerski /Kontrolerzy zewnętrzni/audyt zewnętrzny
  Opinia publiczna
  Zarządzanie zmianą
  Sposób wykorzystywanie wyników Programu zapewnienia jakości kontroli
  Usprawnianie Programie zapewniania jakości

 • Korzyści dla uczestników:
  Uczestnicy szkolenia poznają systemowe narzędzia zarządzania jakością oraz sposoby ich praktycznego zastosowania podczas dokonywania ocen przeprowadzanych kontroli.
  Uczestnicy dowiedzą się również jak spełnić wymogi określone w Standardach kontroli w administracji rządowej dotyczące opracowywania, wdrożenia i utrzymywania sprawnego Programu zapewnienia jakości.

 • Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.

 • Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób zobowiązanych do zarządzania i utrzymywania jakości przeprowadzanych kontroli w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011r. Przedstawiane systemowe rozwiązania adresowane są także do kierowników komórek kontrolnych zobowiązanych do utrzymywania sprawnej, efektywnej i skutecznej instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce