14 Godzin, 2 Dni

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach

Warszawa Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność. Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, praktycznych aspektów prowadzenia kontroli projektów oraz zasad współdziałania pracowników różnych instytucji kontrolnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach.

 • Dzień I:

  KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCHSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Podstawy prawne
  Podział kompetencyjny
  Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
  Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

  ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU
  Typ kontroli
  Rodzaje prowadzonych kontroli
  Zakres czynności sprawdzających – (listy sprawdzające)
  Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
  System weryfikacji wydatków
  Realizacja obowiązków kontrolnych
  Uprawnienia zespołu kontrolnego
  Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
  Etyka kontrolera

  ETAPY KONTROLI PROJEKTU
  Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
  Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
  Czynności pokontrolne:
  Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
  Sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych
  Opracowanie informacji pokontrolnej
  Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

  NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH
  Podstawy prawne
  Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
  System informowania o nieprawidłowościach finansowych

  Dzień II:

  NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH c.d.
  Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
  Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
  Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH
  Udzielania zamówień publicznych
  Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
  Osiągnięcia rezultatów w projekcie
  Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
  Partnerstwa w projektach

  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH
  Zmowy przetargowe
  Konflikt interesów
  Korupcja
  Fałszerstwo dokumentów

  SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE
  Sankcje dla Wnioskodawcy
  Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych
  Odzyskiwanie środków

  NAJBARDZIEJ KORUPCJOGENNE OBSZARY.

 • Szkolenie będzie prowadzone w 40% jako wykład i w 60% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

 • Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych kontrolami projektów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce