14 Godzin

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej – Human Skills

Trwa nabór 1 490,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Źródłach własnego stresu oraz swoim stylu reagowania na stres.
  Możliwych działaniach profilaktycznych w ramach zarządzania stresem i emocjami.
  Mechanizmach działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.
  Technikach świadomego oddychania.
  Swoich mocnych i słabych stronach oraz podstawowych cechach osobowości.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
  Lepszego rozumienia siebie i innych.
  Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
  Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
  Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
  Budowania świadomych relacji interpersonalnych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem emocjami i stresem.
  Inteligencją emocjonalną.
  Samoświadomością.
  Budowaniem relacji interpersonalnych.

 • DZIEŃ I

  09: 30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu technik zarządzania stresem i emocjami. Omówienie celów szkolenia, potrzeb uczestników i nawiązanie kontraktu.

  10:00 – 11:00 WPROWADZENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

  Geneza stresu w życiu.
  Dystres i eustres– rola stresu.
  Trzy fazy stresu.
  Wpływ osobowości na rekcje na stres.
  Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
  Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
  Test objawów psychosomatycznych.
  Lista Holmesa i Rahe’a.
  11:00 – 11:50 Przerwa

  11:50 – 12:30 Moduł I. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – psychika

  Reframing – przeramowanie myśli jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Siła autosugestii jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Słuchanie własnych uczuć.
  Techniki poznawcze „zaszczepienia się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
  Metoda 3×5 jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Metody odliczania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
  Rola snu jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
  Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
  Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:30 Moduł II. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało

  Odżywanie – zdrowa dieta jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Rola używek.
  Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
  Zasady odreagowania napięcia jako techniki radzenia sobie ze stresem.
  Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
  Metoda Feldenkraisa jako technika radzenia sobie ze stresem.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 16:00 Moduł II c.d. (ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI – ciało)

  Techniki ściskania i rozciągania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
  Technika interaktywna jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Trening autogenny Schultza jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Relaksacja progresywna Jacobsona jako technika radzenia sobie ze stresem.
  Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
  Sposoby na przemęczenie.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.  DZIEŃ II

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

  10:00 – 11:00 Moduł III. SAMOŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ OSOBY.

  Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.
  Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
  Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
  Technika rozpoznawania własnych uczuć.
  Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
  Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.
  11:00 – 11:50Przerwa

  11:50 – 12:30 Moduł IV. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

  Słuchanie ze zrozumieniem.
  Udzielanie i otrzymywanie informacji: zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, ocenianie, odzwierciedlanie.
  Emocje w komunikacji.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:30 Moduł V. SAMOREGULACJA – INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE

  Techniki czyszczenia emocji.
  Techniki radzenia sobie z emocjami.
  Techniki rozumienia emocji innych osób.
  Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 16:00 Moduł VI. INTELIGENCJA EMOCJONALNA – TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

  Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
  Rywalizacja zamiast agresji– sztuka neutralizacji emocji.
  Konstruktywne rozwiązywanie problemów w biznesie poprzez zadawanie „dobrych” pytań.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistych celów związanych z technikami zarządzaniem stresem i emocjami.

 •  Szkolenie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).
   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.
   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.
   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.
   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
  Osoby pracujące z klientami.
  Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
  Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.
  Cena Zawiera

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

 • 1 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce